Ved gjennomgang av rådmannens forslag til budsjettregulering fikk ordfører spørsmål fra Bjørg Marit Sæteren (Sp) om etterlønn til forrige ordfører med 71.000 kroner.

- Jeg vet at dette ble nedstemt i kommunestyret ved et tidligere tilfelle, sa Sæteren.

Endret regelverk

Rådmann Dagfinn Skjølsvold orienterte om at reglene nå er endret, og at ettergodtgjørelse for avgått ordfører nå er en rettighet man ikke kan vedta seg bort i fra.

- Vi har i alle fall tolket regelverket slik, sa Skjølsvold.

Ordfører fikk også kritiske kommentarer til at det er blitt brukt 145.653 kroner til nytt ordførerkontor og flytting av kontorer i rådhuset uten at det på forhånd var avsatt penger til formålet.

Ikke etter boka

- Dette er helt klart ikke gjort etter boka, kommenterte Sæteren, og fikk støtte fra partikollega Ola Husa Risan.

Ordfører Kirsti Welander forklarte at begrunnelsen for endringene var nye behov, og orienterte nærmere om bakgrunnen for kontorflyttingen.

- Jeg følte behov for å legge bedre til rette for samhandling mellom politisk og administrativt nivå ved å komme nærrmere rådmannen, og også i det politiske nivået ved å få til et eget kontor for varaordføreren, forklarte Welander.

- Det ansvaret tar jeg

- Jeg synes at ordfører og rådmann må kunne ha litt selvbestemmelsesrett når det gjelder slike saker, sa Trygve Sande (V).

- Jeg synes dette er helt uproblematisk.

- Jo, jeg er enig i det, kommenterte Sæteren. Men ikke når det gjelder kostnaden, den mener jeg burde vært avklart på forhånd.

- Det er jeg som tok beslutningen om å sette i gang kontorendringene, så det ansvaret tar jeg, sa rådmann Skjølsvold.

Etter en kort debatt vedtok formannskapet rådmannens forslag til budsjettregulering, som nå oversendes til kommunestyret til endelig avgjørelse.

Ja til opplæringskontor

I tillegg til rådmannens innstilling ønsket formannskapet å støtte en henvendelse fra Nasjonalparken Næringshage om tilskudd til å utrede opprettelsen av et tverrfaglig opplæringskontor i Oppdal.

Det er søkt om 60.000 kroner fra Oppdal kommune og 30.000 kroner fra Rennebu kommune til tiltaket.

Utredningen har et kostnadsoverslag på 120.000 kroner.

- Kan det virkelig være nødvendig å bruke så mye penger og så mye tid for å finne ut av dette, spurte Trygve Sande.

- Vi har ikke ansatt næringssjef som kan foreta slike utredninger, forklarte Welander. Det betyr at vi er avhengig av å kjøpe slike utredningsoppgaver.

Som et tilleggspunkt i vedtaket ble det bevilget 60.000 kroner fra Næringsfondet til utredningen, der formannskapet samtidig tok med i vedtaket at de forventer at Rennebu kommune også bidrar med omsøkte midler på 30.000 kroner.

Formannskapet har myndighet til å bruke av Næringsfondet, så denne delen av vedtaket er endelig og skal ikke videre til kommunestyret.