Voll Arkitekter har på vegne av Bjørktunet AS lagt fram forslag til reguleringsplan for den planlagte utbyggingen av fritidsleiligheter. Planen behandles i bygningsrådet mandag. OVE KARLSVIK

Det framlagte reguleringsplanforslaget inneholder 47 fritidsenheter. For å løse adkomstspørsmål går noe av planen inn på naboeiendommer.

Bebyggelsen i området vises som to bygningsgrupper, hver med fire bygg i to fulle etasjer pluss sokkeletasje og med gavlene vendt mot dalen, og to bygg som ligger langsetter høydekotene med to fulle etasjer samt parkeringskjeller under.

Det foreligger merknader fra tre naboer. Leif Otto Fjøsne påpeker på vegne av Bjørndal gård, at de har eierrettigheter til atkomstveien som tenkes benyttet, og at det må inngås privatrettslig avtale før denne kan benyttes.

Gøsta Hansson/Hanne og Olav Granheim mener høyden på husene er for stor og at de heller ikke er godt tilpasset terrenget. De synes også at det blir for stor tetthet med så mange leiligheter på dette arealet. De frykter støy både fra trafikk og brukere av anlegget.

Dag Fjøsne mener at ei steinrøys som ligger mot hans eiendom er et kulturminne som blir uheldig berørt.