OPPDAL: Ingen av de tre scenariene for utviklingen i Oppdal fram mot 2025 gir fasitsvar på hvordan Oppdal i virkeligheten vil se ut etter 2020. Scenariene er formulert som et diskusjonsgrunnlag i planprosessen fram mot ny kommuneplan for Oppdal som kommunestyret skal vedta i 2010.

På oppdrag fra Oppdal kommunestyre har ei administrativ arbeidsgruppe bestående av Jan Kåre Husa, Tor Sæter og Eli Grete Nisja fra Oppdal kommune og Sissel Enodd fra Plankontoret arbeidet fram tre scenarier for utviklingen i Oppdal fram mot 2025.

Et diskusjonsgrunnlag

– Oppdal satser på turisme, og vårt oppdrag var å vurdere området fra Kinnpiken til Vangslia i et utbyggingsperspektiv. Men næringer griper inn i hverandre og vi så snart at dette ble mer omfattende enn en vurdering av dette spesifikke området. I fjor ble det holdt et folkemøte i kulturhuset i anledning dette, og der kom det så mange synspunkter og innspill at vi snart innså at det ville bli vanskelig å holde seg kun til området Kinnpiken - Vangslia. Rapporten som nå er presentert er vidtfavnende og vil bli brukt i det videre arbeidet fram mot en ny kommuneplan for Oppdal, sier spesialrådgiver Jan Kåre Husa ved rådmannens kontor.

I rapporten er det skissert tre scenarier for utviklingen i Oppdal fram mot 2025. Jan Kåre Husa presiserer at disse scenariene er å betrakte som diskusjonsgrunnlag og ingenting annet.

Vanskelig å spå om fremtiden

– Klimaendringer, samfunnsøkonomi og befolkningsutvikling er momenter som alle vil ha betydning for fremtiden. Hvor mye hvert enkelt moment slår inn og får betydning, er helt uråd å si noe bestemt om i dag. Ingen er i dag i stand til å si noe bestemt om hvordan Oppdal blir i 2025, sier Jan Kåre Husa.

Han er glad for den gode presentasjonen som Opdalingen har gitt rapporten. Han tror den vil bidra til ytterligere diskusjoner, noe vi så absolutt trenger. Alle innspill vil bli tatt på alvor og komme godt med i den videre prosessen mot ny kommuneplan for Oppdal.