OPPDAL/RENNEBU: I et brev til DN blir direktoratet kraftig kritisert for sin manglende handlekraft i forvaltningen av særlig jerv i de to kommunene.

Vedtak

DN har gjort et vedtak i gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6. I denne forvaltningsplanen ble det lagt opp til en geografisk differensiering vedrørende forvaltning av jerv.

Lav terksel

Oppdal og Rennebu kommuner skulle ikke ha mål om yngling, på grunn av stor tetthet med beitedyr. Og DN har konkludert slik: Det bør dermed også være lavere terskel for å ta ut jerv både gjennom lisensjakt og ekstraordinært uttak i disse kommunene.

Tre ynglinger

Hva har så faktisk skjedd i Oppdal siste året: To ynglehi i Oppdals beiteområde og ett like utenfor kommunegrensa, ble påvist. Det lyktes ikke å ta ut ynglehi i Oppdal. Totalt ble det sluppet 42 599 sau og lam på beite denne sommeren. Hele kommunen og alle beitelag er berørt. Begge beiteområdene med yngling, meldte tidlig fra om store tap tidlig i sesongen, og fikk midler til ekstraordinært tilsyn. I ett av disse områdene ble det tildelt skadefelling med grunnlag i store tap. Det ble ikke felt jerv under skadefellingen.

Tap

Totalt tap av sau og lam på beite var 2865. For andre året på rad er totaltapet i alle beitelag kommet over fire prosent. Lammetapet i enkeltbesetninger er oppe i hele 25 prosent. Det ble gitt erstatning til 1799 sau og lam for tap på grunn av jerv. Dette utgjør 29 prosent av regionens totale 6200 sau erstattet på grunn av jerv. Under lisensjakta er det tatt ut ett dyr i Oppdal.

Beitedyr skal prioriteres

I gjeldende forvaltningsplan heter det klart og tydelig at i Oppdal og Rennebu kommuner skal beitedyr prioriteres. Da er det Oppdal kommune ved fagansvarlig landbruk Tor Sæther og saksbehandler landbruk Gro Aalbu mener vedtaket i DN fra februar er noe uforklarlig: «... næringsutøverne kunne påregne at rovvilt ikke vil være til hinder for tradisjonell drift med dyr på utmarksbeite».

– Hinder

– Dagens store bestand av jerv er et hinder, skriver Sæther og Aalbu i den krasse kritikken i brevet til direktoratet og de fortsetter:

– Det har vært 2-3 ynglinger i kommunen de siste fem år, og uttaket har vært lavt eller manglende. Dette øker stadig antall jerv i kommunen og regionen, og konfliktnivået blir ikke mindre mellom jerv og sau/tamrein. Det ser vi klart i tapstall og skadeomfang. Hele kommunen er nå berørt av jerv som gjør skade på husdyr og tamrein.

Ustabil

Derfor ber Oppdal kommune om en redegjørelse fra direktoratet for naturforvaltning om forfor det i bestandsituasjonen i dag ikke er vedtatt ekstraordinært uttak av jerv i Oppdal og Rennebu kommuner.

– Ettersom dagens forvaltning synes å være veldig ustabil, på tross av sterke føringer i forvaltningsplan og fra gjeldende regjering både i 2006 og 2007, ber vi om en toårig plan og oversikt over tiltak og håndtering av jervbestranden i Oppdal, skriver Tor Sæther og Gro Aalbu i brevet til DN.