21. juli ble 17 storfe kjørt i hjel av toget like nord for Oppdal. Bonden søkte om erstatning den 26 juli og etter 5 måneder, den 30 november, kom brevet med fullt avslag fra Jernbaneverket.Fylkesleder Eilif Peder Folstad er rasende over Jernbaneverkets nye praksis om å nekte dyreeiere erstatning for dyr som blir påkjørt av toget. I lengre tid har Bondelaget hatt en diskusjon med Jernbaneverket om manglende vedlikehold av NSB sine gjerder langs linja. Bondelagets inntrykk fra denne diskusjon er at Jernbaneverket heller erstatter dyr enn å vedlikeholde gjerder. – Dyreetisk er dette en betenkelig praksis sier Folstad, – men det er uholdbart at Jernbaneverket nå også frasier seg ethvert ansvar for hva som skjer på Jernbanelinjen. Fylkesleder Folstad sier i en kommentar at dette er uforståelig og en endring av tidligere praksis. Han vises til at både sau og rein på utmarksbeite som blir kjørt i hjel av toget, blir erstattet uten noe disputt. Det er videre svært kritikkverdig av Jernbaneverket med en så lang saksbehandlingstid. Bonden har lidd et stort økonomisk tap og i tillegg har fått en sterk psykisk belastning. Jernbaneverkets behandlingsmåte har vært en stor tilleggsbelastning for bonden.– Bondelaget vil forfølge denne saken juridisk, sier Folstad, vi kan ikke godta Jernbaneverkets holdning i denne saken.

Etter dyretragedien lå dyrene strødd rundt jernbanelinjen. Foto: Mari Vold.