Med fylkesmannens vedtak om å gi rammetillatelse for oppføring av bygget, som for øvrig har vært på plass i lang tid, skjer det i praksis ingen ting i forhold til byggesaken. Men kommunen får en kraftig ripe i lakken når det gjelder saksbehandlingen.

Vedtaket som ble påklaget av Oppdal Booking, ble fattet i Utvalg for plan, miljø og kultur (PMK) 3. juni 2002. I dette vedtaket ble det gitt rammetillatelse for oppføring av Aunasenteret.

Fylkesmannen kritiserer kommunens saksbehandling. Prosessen fram mot byggetillatelsen, bærer preg av hastverk, hvor kommunen har oversett flere rettslig bindende bestemmelser, som kan karakteriseres som sentrale bestemmelser i plan og bygningsloven, skriver fylkesmannen.

Fylkesmannen viser til at kommunen ga byggetillatelse før reguleringsplanen for området var vedtatt, selv om byggetillatelsen hadde sitt utgangspunkt i reguleringsplanen.

Fylkesmannen viser til at kommunen med dette ikke har foretatt en tilstrekkelig vurdering av byggeprosjektet i forhold til den gjeldende reguleringsplanens bestemmelser.

I kommunestyret 26. juni 2002 ble det vedtatt at beslutninger om bygningsmassen på den aktuelle tomta skulle tas opp til avsluttende behandling i kommunestyret. Det skjede aldri, og fylkesmannen karakteriserer det som skjedde – eller ikke skjedde, etter dette vedtaket, som tvetydig.

Når det gjelder de anførsler som er satt fram av Oppdal Booking i klagen, viser fylkesmannen til at de var kjent under behandling av reguleringsplanen. Fylkesmannen kan ikke se at plasseringen av bygget vil være utrimelig tyngende for klageren. Etter fylkesmannens mening må det vektlegges at bygget føres opp midt i Oppdal sentrum, og at det må forvents at utbygginger kan medføre ulemper for de omkringliggende eiendommer. Fylkesmannen kan heller ikke se at det nye bygget, Aunasenteret, vil være i strid med den såkalte skjønnhetsparagrafen. Det vises til at bygget er tilpasset tettstedets profil, som en fjellbygd, med utstrakt bruk av skifer og glass, som vil fungere både som en tilpasning til øvrig bebyggelse, og som et kontrasterende element i forhold til den omkringliggende naturen.