Under kommunestyrets behandlingen av Handlingsprogram 2017 - 2020 den 20. juni i år, ble det vedtatt å trekke ut utredningen av idrettshall av saken, slik at den skulle behandles som egen sak i kommunesttyret i høst.

Nå foreligger saksutredningen fra rådmann, som konkluderer med at en eventuell realisering av ny idrettshall må tas opp til ny vurdering ved revidering av kommunens handlingsplan 2018 - 2021.

Fylkeskommunen vil ikke være deleier

I saksutredningen viser rådmanen til signaler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om at de ikke ønsker å være eier eller deleier av en ny idrettshall, som betyr at Oppdal kommune i så fall må finansiere hele tiltaket selv.

Det er heller ikke funnet rom for å finansiere en investering i ny idrettshall i gjeldende periode.

I notetet er det anslått et investeringsbehov på mellom 68 og 108 millioner kroner, avhengig av halltype.

Sum årlige kapitalkostnader og driftskostnader er stipulert til mellom 7,2 og 10,95 millioner kroner.

Leieinntektene fra eksisterende idrettshall ligger i dag på rundt 700.000 kroner per år. Halvparten av dette, rundt 350.000 kroner, kommer fra Oppdal Videregående skoles bruk av hallen.

Må finne inntil 10,6 millioner årlig

I et notat av 29.04.16 er det grovt anslått at kommunens samlede inntekter vil øke med 0,3 millioner kroner som følge av ny hall.

Det betyr i følge rådmannen at nettokostnader per år som det må påvises budsjettdekning for, utgjør anslagsvis mellom 6,9 og 10,65 millioner kroner.

I sin tale 1. mai i fjor, før hun ble ordfører, lovte Kirsti Welander ny idrettshall i Oppdal.

- Vi skal få til ny idrettshall, sa Welander. Det er et løfte.