OPPDAL: Det er i det kommende formannskapsmøtet 4.februar rådmannen tilrår å støtte Oppdal Hytteforum, altså hytteeierforeningen, med 25.000 kroner. Oppdal hytteforum søker om det dobbelte.

I rådmannens vurdering teller det med at Oppdal kommune er en stor hyttekommune i landssammenheng.

Rådmannen skriver at kommunen setter stor pris på at hytteeierne trives og benytter hyttene ofte og har derfor i visse sammenhenger valgt å sidestille

hytteeierne/fritidsinnbyggerne med kommunens egne innbyggere.

Oppdal kommune legger stor vekt på å nå ut med informasjon om kommunens planer til alle berørte, også hytteeierne. Til dette benyttes først og fremst kommunens hjemmeside, men det kan også være aktuelt med rene informasjonsmøter.

I noen tilfeller har kommunen også behov for å komme i dialog med hytteeierne f.eks. om utviklingen av lokalsamfunnet, kvaliteten på kommunens service m.v.

Kontakten med Oppdal Hytteforum kan også gjelde rene kommunale forvaltningsoppgaver som f.eks. å varsle om endringer i ulike betalingsregulativ, endringer i eiendomsskatt på hytter o.l. Så langt har det mest vært ordfører som har fungert som kommunens kontaktperson for Oppdal Hytteforum. Slik vil det

fortsatt også være når det gjelder rene politiske saker som berør hyttefolket. Alle andre saker er det rådmannens ansvar å følge opp.

Kommunens erfaringer med Oppdal Hytteforum etter oppstarten er så langt begrensede, skriver rådmannen, men man har imidlertid kommet fram til at det også kan være i kommunens interesse at Oppdal Hytteforum får bistand til å etablere en Web - side som vil kunne fungere som et kommunikasjonsverktøy både for medlemmene og for kommunen.

På den bakgrunn anser rådmannen det som rimelig med en lik fordeling av kostnadene med en Webportal mellom Oppdal Hytteforum og kommunen.

Beløpet betraktes som en engangsstønad, og vil dekkes av infrastrukturfondet, det vil si eiendomsskatt hytteeierne er med på å betale inn.