Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som ønsker en lovendring som opphever jaktforbudet.

Ifølge viltlovens paragraf 10 er alt vilt fredet på langfredag, påskeaften og første påskedag og i juleuka fra 24. til 31. desember. Departementet fastslår at slik skal det fortsatt være, og at jegere dermed ikke får bruke disse fridagene til å gå på jakt etter rype og hare og andre viltarter som ellers kan jaktes i vintermånedene.

Initiativet til en lovendring ble tatt med et vedtak på NJFFs landsmøte i 2012. Saken ble drøftet i to møter med KLD i januar i år.

Ønsker lovendring

Deretter har NJFF i et brev bedt om at departementet må sette i gang en prosess med tanke på å endre viltlovens paragraf 10 slik at det åpnes for jakt i romjula fra tredje juledag til og med nyttårsaften, og at det også åpnes for jakt i påsken.

Departementet har nylig tatt standpunkt til saken i et brev til NJFF. Der blir det framhevet at «romjulen er en høytidspreget tid med lange tradisjoner for fredning av vilt».

Jaktens omdømme

KLD mener at åpning av jakt i romjula og påskehelga vil kunne svekke jaktens omdømme. «Vi vil også peke på at dagens bestemmelse om jaktforbud innebærer at det 354 av årets 365 dager ikke er noe slikt forbud», skriver departementet.

Til tross for dette klare standpunktet inneholder brevet til NJFF likevel en liten åpning for at lovendring kan bli vurdert på et senere tidspunkt. Departementet vil vurdere å ta opp spørsmålet med høringsinstansene ved en passende anledning, for eksempel i forbindelse med en framtidig høring av forslag til andre endringer i jaktreglene, heter det i brevet. (ANB-NTB)