RENNEBU: Selv om Fylkesmannen bruker til dels sterke ord i beskrivelsen av kommunens behandling av miljøet på Innset skole, er Withbro lite villig til å gå inn i detaljer i tilsynsrapporten som ble offentliggjort torsdag klokka 13.30.

– Det var greit å få et tilsyn. Da får vi rettet på ting. Naturligvis kan jeg ikke garantere at det aldri skal bli nødvendig med et slik tilsyn igjen, men jeg føler at vi har fått mye på plass og at det er et godt miljø på skolen nå. Vi hadde et tilsyn knyttet til miljøet på Berkåk skole i 2006. Det trakk lignende konklusjoner i forhold til kommunen som skoleeier, og jeg føler at den tilsynsrapporten har vært til hjelp også i arbeidet med forholdene på Innset, sier Withbro.

Han medgir samtidig at han absolutt ikke føler seg bekvem med at det konkluderes med avvik.

Var avviket mer omfattende enn forventet?

– Jeg er overrasket over at Fylkesmannen benytter avvik knyttet til skolen også overfor innsetsamfunnet generelt. Det er veldig vanskelig for meg å ha noen formening om hvor sterkt konflikter i skolen henger sammen med andre konflikter på Innset.

I rapporten vises det blant annet til et foreldremøte der rådmannen var til stede, der det oppsto munnhuggeri og noen av deltakerne valgte å forlate møtet. Du føler ikke noe ansvar for at du ikke burde ha latt det skje?

– Jeg var til stede i møtet. Det var et møte i regi av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU). Jeg syns det er veldig vanskelig å skulle fortelle voksne mennesker hvordan de skal oppføre seg, og har vel heller ikke noe ansvar for dette.

I tilsynsrapporten opplyses det også at det høsten 2005 ble trukket inn en ekstra veileder fra PP-tjenesten for å bistå skolen i arbeidet med skolemiljøet.

Fylkesmannen konkluderer med at dette i utgangspunktet var et positivt tiltak, men at det synes som at tiltaket led under uklarhet og mangel på system, struktur og ledelse.

Withbro opplyser at Innset skole også ved to anledninger i 2006 ble tilbudt ekstern kompetanse for å løse konfliktene. I begge tilfellene takket FAU nei til tilbudet.

– Det ble gjort en del arbeid, men det er flere parter i en slik sak, og det kan være vanskelig for en utenforstående å få fram nyansene, sier rådmann Arve Withbro.