Fjorårets avtale økte med 11,1 prosent. I år øker rammen med 12,5 prosent til 225 millioner kroner. Det er den høyeste økningen siden reindriftsavtalen ble etablert på 70-tallet. Kravet fra NRL var på 260 millioner kroner.

– Dette understreker at regjeringen legger til rette for å styrke rammevilkårene for reindriftsnæringen, skriver Landbruksdepartementet i en pressemelding.

Staten og NRL forhandler hvert år om reindriftsavtalen. Avtalen omfatter ulike ordninger med direkte støtte til reindriftsutøvere og reinbeitedistrikter og tilskudd til investeringer.

– Det er svært gledelig at vi har blitt enige med NRL om en avtale. Jeg opplever NRL som en krevende, men konstruktiv forhandlingspart, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Arealavhengig

Reindriften er en arealavhengig næring, og tilgang på nødvendige arealer er en sentral forutsetning for at næringen oppnår målet om økt produksjon og lønnsomhet. For å legge til rette for en bedre ivaretakelse av reindriftens arealer er avtalepartene enige om etablering av en permanent rådgivningstjeneste for arealsaker, og en styrking av tjenesten. Distriktstilskuddet økes betydelig slik at distriktene får økt ressurser til arbeidet med arealsaker.

Klimaendringer

Reindriften er en av de næringene som først og sterkest merker klimaendringene. For å legge til rette for at reindriften kan møte enkelte utfordringer med endret klima er avtalepartene enige om en betydelig styrking av de frie midlene over Reindriftens utviklingsfond. Midlene skal prioriteres til infrastrukturtiltak. Klimaendringene kan bidra til økt risiko for oppblomstring av sykdommer. For å møte bl.a. denne risikoen etableres det en permanent helsetjeneste for rein.

Reindriften har i løpet av få år opplevd flere klimaskapte beitekriser. Avtalepartene har gjennom et godt samarbeid utviklet et system for beredskap. Gjennom den fremforhandlede avtalen videreføres det etablerte systemet, og beredskapsfondet økes med 10 mill. kroner.

Ifølge departementet har markedet for reinsdyrkjøtt over tid vært i en positiv utvikling og for å ivareta reinkjøttets posisjon i markedet skal det prioriteres midler til Markedsutvalget for reinkjøtt.