RENNEBU: Innstillingen ble presentert på folkemøtet i Mjuklia onsdag kveld. Utvalgets sekretær, skolerådgiver Torbjørn Norland sa i sin presentasjon av innstillingen at utvalgets hovedbekymringer har vært synkende elevtall samt rekruttering og stabilitet med hensyn til lærersituasjonen.

I følge utvalget veier plussidene tyngre enn minussidene med en nedleggelse av skolen på Nerskogen. Gevinsten skal være faglig og sosialt betinget i tillegg til at rekruttering og stabilisering av lærekreftene styrkes. Rennebu kommune sparer i tillegg anslagsvis et sted mellom 740.000-800.000 kroner på å legge ned skolen i fjellgrenda. På minussiden sier utvalget at transportbelastningen for elevene øker, samt at ungene mister opplæringen sin i nærmiljøet.

Berkåk eller Midtbygda?

Elevene ved Nerskogen skole foreslås overført til Berkåk, men signaler fra salen tilsier at dette slett ikke er så sikkert. Flere påpekte at ved en eventuell nedleggelse av skolen på Nerskogen, får elevene en betydelig kortere reisetid ved overføring til Midtbygda skole i Oppdal. Flere i salen ga uttrykk for at dette scenarioet slett ikke er utenkelig. Mange på Nerskogen bor jo faktisk på Oppdalsida i dag og grendas innbyggere gav uttrykk for stor frustrasjon over utvalgets innstilling – og derigjennom Rennebu kommune.

Klart flertall i utvalget

Før konklusjonen fra utvalget ble bekjentgjort, oppfordret skolerådgiveren at uansett standpunkt, så må vi respektere hverandres synspunkt. Deretter la han fram anbefalingen som altså konkluderte med at skolen på Nerskogen foreslås nedlagt. Av utvalgets ni medlemmer stemte sju for å legge ned Nerskogen skole. En av utvalgets medlemmer stemte for nedleggelse av både Nerskogen og Innset skoler mens en stemte blankt.

Framdriftsplan

Framdriftsplanen i denne saken sier at i løpet av mars måned skal struktursaken opp til første gangs behandling i HOO, før saken skal ut til høring. Høringsfristen er på minimum fire uker. Deretter vil saken legges fram i HOO og MTL, dette skjer i august måned. I september legges så saken fram i formannskapet, før det i oktober skal fattes vedtak i kommunestyret.