SMØLA:Ordfører Iver Nordseth i Smøla kan bli tvunget til å endre bestemmelsene om boplikt som kommunen innførte for å hindre at småbruk blir omgjort til hytter og fritidsboliger.Den nylig avsagte kjennelsen i EU-domstolen slår nemlig fast at boplikt er i strid med både menneskerettighetene og prinsippet om fri bevegelse av kapital innen EØS-området, melder Dagens Næringsliv. I Norge er det boplikt på alle landsbrukseiendommer over 100 mål eller med mer enn 20 mål dyrket mark. Smøla er imidlertid blant de 79 norske kommunene som også har innført boplikt på mindre eiendommer enn 100 mål eller mer enn 20 dekar dyrket mark.

Må bo på eiendommen

Boplikten innebærer at eieren faktisk og fysisk også må bo på eiendommen. Dette for å sikre bosettingen i distriktene.

Ifølge Dagens Næringsliv er det ingen andre kommuner i Møre og Romsdal som har boplikt på eiendommer under 100 mål eller mer enn 20 mål dyrket mark.

Av nabokommuner til Nordmøre er Oppdal i tilsvarende situasjon som Smøla. Det samme gjelder for Meldal og Røros i Sør-Trøndelag.

Grense på 20 mål

Tidens Krav har forelagt dommen for Smøla-ordfører Iver Nordseth som sier han ikke var kjent med saken før avisa tok kontakt.

– Jeg er imidlertid kjent med at det har vært en del debatt rundt konsesjonsordningen i enkelte kommuner, forteller Nordseth.

– Hva er grensa hos dere?

– Det er lenge siden jeg var borti noe om dette, men mener å huske at grensa hos går ved eiendommer som er større enn 20 mål.

Motvirke avfolking

– Hva var begrunnelsen dere hadde for å holde på en strengere ordning enn landet for øvrig?

– Hos oss var begrunnelsen ganske enkelt at vi ønsket å ha litt styring med omsetningen av småbruk i Smøla. Vi ville unngå at disse brukene skulle bli avfolket. På slike eiendommer ønsker vi at eieren skal være bosatt, og ikke bare bruke den som hytte eller fritidseiendom, forteller Iver Nordseth.