Hytteskatt også i Rennebu

BERKÅK: Formannskapet har sendt en innstilling til kommunestyret om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015.

Rennebu kommune har også eiendomsskatt i dag, men den gjelder bare for verker og bruk, og et avgrenset område i Berkåk sentrum.

Høyeste skattesats

Skattesatsen er på høyeste tillatte skattøre, som er på 7 promille. I forbindelse med innføringen av eiendomsskatten, vil det også bli endring i grunnlaget for fastsetting av eiendomsskatten. Det er formuesgrunnlaget som skal gjelde ved fastsetting.

Eiendommer som eies av stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylke eller stat, gis fritak for eiendomsskatt. I 2014 får Berkåk menighetshus, garasjer tilhørende Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Rennebu skogeierlag og Rennebu Idrettslag fritak. Det samme gjelder bygninger som har historisk verdi. Dette er bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven.

Fritak

I 2014 gis boligbygg som ikke er fem år gamle fritak. Fra 2015 endres dette, og boligbygg skal gis fritak i 10 år fra den tida bygningen var ferdig, men dette gjelder ikke fritidsboliger. Dermed må hytteeierne i kommunen være med å bidra mer inn i kommunekassa.

– Det gjør oss i stand til å møte en del behov. Hyttefolket vil etter hvert gjøre krav på sosiale tjenester. I tillegg ønsker vi å utvikle stier, turløyper og merking av løyper. Alt koster penger, sier ordfører Ola T. Lånke om innføringen av eiendomsskatten.

Strammer seg til

Ordføreren sier at Rennebu har hatt grei økonomi tidligere, men at det nå har vært svikt i inntektsgrunnlaget og den kommunale økonomisen strammer seg til.

– Vi har blant annet nedgang i befolkningsantallet. Det gjør overføringene fra staten betydelig mindre. I tillegg har vi vært avhengig av inntekter fra kraftsalg. Prisene vi opplever nå, er betydelig mindre enn for noen år siden.

Ordføreren sier også at Rennebu har en forholdsvis dyr administrasjon, men at den skal reduseres gradvis gjennom naturlig avgang.

Formannskapet vedtok å utsette betaling av avdrag på kommunens lån med til sammen 5,2 millioner kroner, sammenlignet med tidligere vedtatte avdragsplaner. Avdragsutsettelsen gjelder for 2014, og dermed får kommunen dekt inn utsettelsen med eiendoms-skatten som kommer i 2015. Avdragstida forlenges med ett år for de lånene det ikke betales avdrag på i 2014.

Enstemmig

Formannskapet var enstemmig i sin behandling av budsjett og økonomiplan fram mot 2017. Kommunestyret skal behandle budsjettet 19. desember.

Nedgang: Inntektene går ned i takt med innbyggertallet, sier ordføreren. Arkivfoto
Slipper skatt: Rennebu Røde Kors er blant de som slipper eiendomsskatt. Arkivfoto