OPPDAL: Avtalen det nye everkstyret tilbyr kommunen bør avvises, mener rådmannen. Han frykter den utsetter Oppdal everk for en uønsket skatterisiko.

Det er formuleringer om at Drivakrafta er kommunens rettighet som utløser denne frykten.

Everkstyret endret på forvaltningsavtalen med kommunen da de vedtok den i sitt første møte 24. januar.

Rådmannen har problemer med å se at endringene er i tråd med intensjonene i avtaleforslaget fra kommunestyret. Endringsforslagene, som ble lansert av styreleder Sigmund Fostad, forstår rådmannen slik:

1. Det skal uansett ikke gjøres noen endring for inntektsåret 2010.

2. Inntil noe annet blir bestemt skal inntektene fremdeles kanaliseres i form av aksjeutbytte.

Til grunn for kommunestyrets vedtak lå det at det skulle oppnås en skattegevinst for konsesjonskraftdelen av Drivakrafta. Aksjeutbytte er derimot ferdig beskattet, og vil dermed ikke gi noen skattegevinst.

Rådmannen mener dessuten at aksjelovens regler ikke er forenlig med en avtale som gir eieren en ensidig rett til å bestemme utbyttet, slik han forstår at styret i Oppdal everk legger opp til.

Revisor sitter med nøkkel

På et tredje punkt er det revisor, Revisjon Nor, som sitter med nøkkelen. Everkstyret forutsetter at forvaltningsoppdraget skal balanseføres i everkets regnskap som tidligere.

Rådmannen er usikker på om denne forutsetningen er holdbar. Kommer revisor fram til at dette tilsier at balanseposten må fjernes når 2010-regnskapet avlegges er den uholdbar, mener rådmannen. Dette legger også tidspress på styret, da 2010-regnskapet snart skal sluttføres.

«I så fall vil avtalen kunne skape et grunnlag for at selskapet blir ilagt utaksskatt ved ligningen for 2010,» heter det i saksvurderingen.

Ber styret avklare

Styrets endring innbærer at inntektene skal overføres fortløpende fra siste nyttår framfor fra nyttår 2010. Endringen ble forklart med forsinkelsene som har oppstått på grunn av tidkrevende saks- og klagebehandling samt styreskifte.

Det nye styret har gjort klart at de vil jobbe mot skattemyndighetene. Rådmannen uttrykker «full forståelse for at styret ønsker å bruke mer tid til å avklare praktiske og risikomessige spørsmål før det skjer noen realitetsendring». I tilrådingen anmodes styret om å skaffe større klarhet rundt dette.

– Ser ikke rekkevidden

Det hele koker altså ned til to ting: På den ene siden mener rådmannen at den nye avtalen ikke medfører noen endring, og stiller dermed spørsmål ved nødvendigheten av å avtalefeste dette. På den annen side fryktes det en økt skatterisisko.

«Avtaleutkastet fra everket vil ikke gi noen endring av praksis, men kan derimot eksponere selskapet for en risiko som vi ikke ser rekkevidden av,» skriver rådmannen og frarår avtalen.

Kommunestyret får - nok en gang - everksaken på sitt bord onsdag andre februar.

Endret avtalen: Styreleder Sigmund Fostad og hans styre. Arkivfoto