Men han vil ikke garantere noe, og tar sine forbehold. I løpet av ei uke eller to skal han presentere en byggekomite bestående av tre til fem personer. Komiteen skal ledes av en prosjektleder eller byggeleder. Rådmann Oddbjørn Ressem har aktuelle navn på blokka, men han synes det vil være uriktig å gå ut med navn før komiteen er klar til å tre i funksjon. Så blir mye av det daglige og praktiske ansvaret for prosjektet overlatt til denne.

- Dette er et stort prosjekt, og mye vil være avhengig av anbudsrunden. Full oversikt får vi først når denne er gjennomført. Det er denne som vil gi oss et tilnærmet riktig bilde av gjennomføringen. Det er imidlertid ingen tvil om målet. Kostnadene er satt til 64,5 millioner kroner pluss moms, det vil totalt si 70,5 millioner. Videre skal det nye kulturhuset stå ferdig til femte juledag i 2003. Men bare anbudsrunden vil vise om dette faktisk lar seg gjennomføre. For i siste instans er det anbyderne som skal gjøre det praktiske arbeidet på byggeplassen, sier rådmannen. Prosjektets framdrift vil skje på den måten at byggekomiteen først forbereder en anbudsrunde. Så blir anbudene nøye vurdert før de aktuelle anbyderne blir tilskrevet og gitt klarsignal. Dette er en prosess som nødvendigvis må ta noe tid. - Jeg mener det er realistisk med byggestart like over sommerferien. I praksis har det liten betydning om vi starter før sommerferien eller like over. Ferieavviklingen gjør det likevel vanskelig å kjøre med full byggeaktivitet. Jevn arbeidskontinuitet er ofte det beste både når det gjelder kostnader og gjennomføring, sier rådmannen.

Det er mange i Oppdal som nå mener kulturhussaken flyter uten fast styring. Blir byggestart utsatt til over sommerferien, vil det være umulig å holde målet om ferdigstillelse til femte juledag i 2003. Samtidig vil kostnadene stige fordi det er dyrere å bygge om vinteren enn om sommeren. Det er en vurdering som rådmannen ikke er enig i. Han mener prosjektet er under kontroll. Målsettingen både når det gjelder kostnader og ferdigstillelse står fast. - Dette er et stort og komplisert prosjekt. Jeg tror ingen er tjent med å stresse prosjektet unødvendig. Uforutsette ting kan skje, og jeg er innstilt på å akseptere visse justeringer undervegs. For meg er det viktigere å holde kostnadsrammen enn tidsplanen. Men for all del, målene er satt og det skal arbeides for å nå dem, sier rådmannen.