Formannskapet sluttet seg enstemmig til forslaget om at Rennebu kommune søker om å få delta i forsøket med direkte valg av ordfører.

Saken skal avgjøres endelig av kommunestyret. Det er kommunaldepartementet som har invitert kommunene til å være med i videre forsøk på direktevalg av ordfører.

Forsøket har tidligere vært gjennomført under valgene i 1999 og 2003.

Under valget i 2003 var 36 forsøkskommuner med. Departementet ønsker i denne omgang å øke antall forsøkskommuner til om lag 50.

Målet med forsøket av valget 2007 vil være å skaffe seg erfaring med hvordan en preferansevalgmodell vil fungere ved direkte valg av ordfører.

I forbindelse med Ot. prp.nr.96 (2005- 2006) var temaet drøftet, men departementet har med bakgrunn i forsøksvirksomheten og høringsuttalelsenes merknader ikke vurdert ordningen med direkte valg av ordfører lovfestes nå. Selve ordningen med å åpne for at kommunene kunne bestemme om ordfører skulle velges ved direkte valg fikk stor oppslutning blant høringsinstansene.

Det er imidlertid skepsis til forslaget om at valget skal gjennomføres som et preferansevalg etter metoden kalt ”alternativ stemmegivning", slik det ble foreslått i høringsnotatet.

Departementet er for øvrig enig i at preferansevalg ikke er tilstrekkelig utprøvd i lokalvalgsammenheng i Norge.

Selv om denne valgmetoden er i bruk i andre land, er dette i begrenset grad og under forhold som ikke alltid vil være direkte sammenlignbare med lokalvalg i Norge. På den bakgrunn mener departementet at ordningen bør videreføres som en forsøksordning, der det sentrale blir å prøve ut preferansevalgmodellen.

Etter oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har professor Helge O. Larsen ved Universitetet i Tromsø, ledet arbeidet med den evalueringen av forsøkene i forbindelse med lokalvalgene i 1999 og 2003.

Sammenfatningen av oppsummering og konklusjon er oppsummert på følgende måte:

· Direkte valg av ordfører gir i seg selv ingen økning i valgdeltakelsen. I den grad den har noen effekt, er det snarere motsatt.

· Direkte valg betyr et økt, om enn moderat, innslag av personvalg og personfokus ved norske lokalvalg.

· Direkte valg har små, om enn positive, konsekvenser for velgernes interesse og engasjement.

· Direkte valg gir velgerne anledning til å uttrykke flere og mer sammensatte preferanser, noe de i stor grad benytter seg av gjennom stemmedeling mellom ordfører- og kommunestyrevalget.

· Et meget stort flertall av velgerne mener ordningen gir dem mer innflytelse, og at den bør gjøres til en permanent ordning.

· Kommunestørrelsen har betydning på flere områder, og på forventet måte, ved at karakteren av personvalg forsterkes i mindre kommuner.

· På en rekke områder må den til dels betydelige variasjonen i vurderinger og politisk adferd forstås på bakgrunn av lokale politiske forhold. Ut fra de foreliggende data kan det se ut som at direkte valg av ordfører bidrar til å gjøre kommunevalgene mer lokale.

· Valgordningen i seg selv har ingen selvstendig effekt på hvordan representantene oppfatter ordførerens rolleutforming og relasjonene mellom ordfører og kommunestyre.

· Politisk ståsted, i betydningen at en er valgt på samme liste som ordføreren, har derimot en klar og signifikant betydning for deres oppfatninger på disse områdene. Effekten av politisk ståsted påvirkes på noen områder av valgmåten.