Det var i egenskap som innehaver av et enkeltmannsforetak at oppdalsmannen unnlot å sende inn selvangivelse og næringsoppgave for inntektsåret 2015.

Trøndelag politidistrikt oversendte saken til Sør-Trøndelag tingrett med begjæring om rettslig avhør og pådømmelse.

Den siktede uttrykte i forkant ønske om å få saken pådømt som tilståelsessak. Ved å avgi en uforbeholden tilståelse kan saken komme raskere opp i rettsapparaten og man kan også bli innrømmet strafferabatt.

Retten kom fram til at allmennpreventive hensyn gjorde seg sterkt gjeldende i denne saken, sagt på en annen måte, andre samfunnsborgere skal skjønne at dette rett og slett ikke er noe man lar være å gjøre fordi det kommer til å straffe seg.

Aktor la ned påstand om 18 dagers fengsel, samt at retten mente at vedkommende burde idømmes en "mer følbar reaksjon i form av en bøtestraff."

Fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år, men mannen må i tillegg betale en bot på 4000 kroner, subsidiert sone 15 dager i fengsel. Botens størrelse er tilpasset mannens generelle økonomiske situasjon.

I tillegg til fengsel og bot besluttet retten å inndra utbytte i selskapet på i overkant av 7000 kroner. Mannen samtykket i inndragningen.