De folkevalgte bestemte også følgende:

Overføringen skjer f.o.m. 01.01.15. forutsatt at de ansatte har fått nye arbeidsavtaler. Er ikke arbeidsavtalene utarbeidet og underskrevet, utsettes overføringen til det har skjedd

Oppdal Kulturhus KF får utvidet sine økonomiske rammer tilsvarende kommunens budsjetterte nettoutgift til museet i 2015. Dette inkluderer 24% prosjektstilling som utløper 31.12.17. F.o.m. 2018 må Oppdal Kulturhus KF finne løsning på evt videreføring av denne prosjektstillinga.

Eventuell utvidet satsing ved museet som krever utvidede økonomiske rammer, fremmes i forbindelse med handlingsplanarbeidet.

Etter overtakelse, utarbeides det prioritetsplaner for aktiviteter og tiltak med tilhørende planer for fremdrift, organisering, økonomi og markedsføring/salg. Styret følger fortløpende opp forslag til planer og ser til at disse iverksettes innenfor gjeldende rammer.

Ved overtakelse overtar Oppdal Kulturhus KF forvaltning og driftsansvar for museets eiendeler. Eiendelene forblir Oppdal kommunes eiendom som nå.

Vedtaket var enstemmig.