LANDBRUK: Det er utbetalt erstatning for totalt 31 500 sauer og lam som antas å være drept av fredet rovvilt i beitesesongen 2008.

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning er dette er en betydelig reduksjon sammenliknet med fjoråret. En markert reduksjon i jerveskadene forklarer mye av nedgangen.

66 millioner

I alt 66,5 millioner kroner er utbetalt i erstatning for rovviltskader på sau i 2008. Erstatninger for rovviltskader på husdyr blir utmålt på grunnlag av dokumenterte skader, det vil si skader der eierne kan vise fram et kadaver og Statens naturoppsyns rovviltkontakter godkjenner kadaveret som drept av fredet rovvilt.

Husdyreiere har selv ansvar for å melde fra om kadavre, og de legger med dette selv grunnlaget for erstatningsutmålingen.

Husdyreiere kan også få erstatning for dyr som ikke er bekreftet tatt av fredet rovvilt, men hvor det er overveiende sannsynlig at rovvilt har forvoldt skaden. I 2008 var 6-7 prosent av de erstattede tapene av sau verifisert ved kadaverfunn.

Nedgang i antall søknader

Saueeiere søkte om erstatning for 53 400 sauer og lam i år. Dette er en markert nedgang i forhold til i fjor, hvor det ble søkt om erstatning for 60 200 dyr. I år er det gitt erstatning for 31 500 dyr, mot 39 900 i 2007. Det er også en reduksjon i antall søknader, fra 2 600 i fjor til 2 350 i år.

Færre skader

Totalt sett har det vært en markert nedgang i antall jerveskader, og en må tilbake på 1990-tallet for tilsvarende erstatningstall. Det har også vært betydelig færre skader fra ulv i løpet av beitesesongen 2008. For bjørn og kongeørn har det vært en nedgang i tapene fra fjoråret, mens tallene for gaupe er på samme nivå som i fjor.

Nedgangen i jerveskader omfatter de fleste fylkene, og de største reduksjonene er i Troms, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark. Nedgangen i bjørneskader er størst i trøndelagsfylkene. Nedgangen i ulveskader har i all hovedsak skjedd i Hedmark fylke.

Jerven gjør mest skade

Det er fortsatt jerven som gjør størst skade på sau på landsbasis, og det er erstattet totalt 10 400 sau og lam som er drept av jerv i beitesesongen 2008. Tilsvarende tall for gaupe er 9 900, mens 5 300 sau og lam er erstattet som tatt av bjørn, 380 av ulv og 950 av kongeørn. I 4 626 tilfeller har det ikke har vært mulig å tilskrive skaden til en bestemt fredet rovviltart, og disse er derfor erstattet under posten «fredet rovvilt». Se oversikt over dokumentert og erstattet sau og lam fordelt på skadevolder de siste år i figuren under.

Forebyggende tiltak

Årsakene til de reduserte rovviltskadene er sammensatte og kan variere fra område til område. Målrettet innsats fra forvaltningen med tyngre forebyggende tiltak, som rovviltsikre strømgjerder og uttak av rovvilt, har redusert tapene betydelig i en del skadeutsatte områder. Også forsinket slipp av dyr på beite, og tidlig sanking, har ført til færre skader i enkelte områder. I noen skadeutsatte områder er færre sau på utmarksbeite en forklaring på utviklingen.