46,580 millioner kroner skal investeres av Oppdal kommune neste år. 30 av disse millionene går til utbygging av Aune barneskole og renovering ved grendeskolene. OVE KARLSVIK

Kommunestyret har tidligere i år vedtatt skolebruksplanen fram til 2010. I denne er det vedtatt å investere 50 millioner til renovering og nybygg ved Aune barneskole samt 10 millioner til renovering og vedlikehold av grendeskolene. I tråd med økonomiplanvedtaket foreslår rådmannen at halvparten, 30 millioner kroner, investeres neste år.

Kommunens investeringsbudsjett inneholder i tillegg 1,5 millioner til rehabilitering av kommunale bygg, 1 mill til oppgradering av kommunale veier, 250.000 til klargjøring av industritomter, 300.000 til kommunale bruer, 200.000 til rehabilitering og forskjønning i sentrum, 400.000 til PC-er og nødvendig datautstyr ved skolene, 2,8 mill til klargjøring av Midtbygda boligfelt etappe 3, 700.000 til asfaltering Bregneveien, 400.000 til kloakk i Midtbygda, 280.000 til brannsikringstiltak, 400.000 til IKT/intranett i kommunen, fornying av miljøstasjoner 300.000, forsterkninger av ledningsnett 250.000, forsterkninger ledningsnett avløp 250.000, lekkasjereduksjoner ledningsnett 250.000, høydebasseng for trykksone sentrum 3,750 millioner, anlegg for luktfjerning Oppdal renseanlegg 1 mill, nyanlegg vann Sletvold-Stølen 850.000 og nyanlegg avløp Sletvold-Stølen 1,7 millioner kroner.

Dyrere barnehage

Barnehagesatsene øker med 3,5 prosent i rådmannens forslag til 2007-budsjett. 5-dagers opphold øker fra 2250 kroner til 2330 kroner i 2007. For kortere opphold øker med tilsvarende prosentvise øking.

Foreldrebetalingen for matpenger i barnehagene foreslås økt med 7,5 prosent, slik at det for 5-dagers opphold øker frta 185 kroner til 200 kroner neste år. Satsene for SFO følger skoleåret, og vil bli endret med virkning fra 1. august 2008.