OPPDAL:Det er anleggets nye eier Kakkens Auto ved Arne Egil Botnan som har inngått avtalen.

Selskapet har i tillegg kjøpt alt slakteriteknisk ustyr av anleggets tidligere eier Grilstad.

– Vi har således fått hånd om ett anlegg i god stand med en operativ slaktelinje som har god kapasitet, sier Rune Dullum ved Eidsmo Dullum AS.

Anlegget er påkostet 6-7 mill i 2009 og det er sist slaktet i anlegget høsten 2009.

– I utgangspunktet ble utstyret kjøpt med tanke på demontering og benyttelse på vårt slakteanlegg på Kvål, men når det praktiske omkring demonteringen skulle avtales ble det lansert en tanke om å la utstyret stå og sette i gang med slakting igjen i anlegget.

Selskapet tar sikte på å utnytte anleggets kapasitet til det fulle under de travle høstmånedene og anslår dette til cirka 60.000 småfe per høst. Alt som slaktes skal stykkes ved anlegget, og mye vil gå videre til spekematforedling hos Oppdal Spekemat AS.

– Tiden fremover vil vi benytte til å klargjøre anlegget for det driftsnivået som vi ser for oss. Oppstart forventes i starten av september.

Oppstart av småfeslakting på Oppdal høsten 2011 frigjør betydelig slaktekapasitet på Kvål som skal brukes til å øke storfeslaktingen ytterligere fra bønder i Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

Både Grilstad og Nortura har lagt ned sine småfeslakterier på Oppdal og disse har vært til salgs i en lengre periode. I etterkant av nedleggelsene har det vært mye debatt om at næringsmiddelindustrien forsvinner fra den tradisjonsrike fjellbygda. I landets største kommune for sau og lam burde det være rom for ett slakteri mentes det.

Botnan kjøpte anlegget i utgangspunktet for sin motor- og verkstedsdrift.

Slakthuset Eidsmo Dullum AS opplever betydelig volumvekst etter at flere slakterianlegg er lagt ned de siste årene. I løpet av 2010 er småfeslaktingen mer en doblet og storfeslaktingen er økt med 21 prosent. Selskapet ser det som en naturlig i sin vekst å innlemme oppdalsanlegget i sin driftsstruktur, det er ett viktig moment for å kunne øke storfeslaktingen også på høsten.

Det har vært ett betydelig engasjement for videre slakteridrift i produsentmiljøet i Oppdalsregionen, og nå blir det en realitet.