I 2007 ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er seks ynglinger færre enn i fjor, og 11 ynglinger færre enn i 2005.

Registreringsperioden med feltregistreringer av ynglinger av jerv er nå sluttført av Statens naturoppsyn. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utarbeidet en rapport med oversikt over verifiserte jerveynglinger i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Ynglende jervetisper benytter ofte de samme lokalitetene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor yngling er kjent fra tidligere. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter ynglehi i områder hvor yngling ikke er påvist tidligere. Alle kjente hilokaliteter i landet blir derfor undersøkt hvert år. I 2007 ble i alt 230 tidligere kjente hilokaliteter kontrollert.

Bestandsmålet for jerv er nådd

I 2007 ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge, noe som tilsvarer ca 362 voksne dyr. Sammenliknet med 2006 er dette en reduksjon på 6 ynglinger, og i forhold til 2005 en reduksjon på 11 ynglinger på landsbasis. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger.

Alle forvaltningsregioner med fastsatt nasjonalt bestandsmål for jerv, ligger nå over bestandsmålet.