Dette går fram av en sak som skal behandles i Verneområdestyret for Trollheimen 25. november.

Verneområdeforvalter Hege Sæther Moen foreslår i første omgang at Verneområdestyret starter en kartlegging og skaffer seg mer kunnskap om ulike typer friluftsaktivitet som bedrives i Trollheimen, samt omfanget av disse.

I tillegg foreslår hun kartlegging av de mest brukte rutene og områdene med sårbar flora og fauna slik at man får vite mer om hvilke områder som kan bli skadet ved ulike typer ferdsel og aktivitet.

I neste runde vil Verneområdestyret vurdere behovet for å iverksette eventuelle forvaltningstiltak. Sæther Moen ser da for seg en kombinasjon av bedre informasjon og forbud eller omlegging av ruter.

Hun presiserer samtidig at det er nødvendig å spille på lag med aktører som formidler opplevelser og turmuligheter i Trollheimen. Målet er at man sammen kan fremme en bruk av Trollheimen som er i tråd med vernereglene og naturverdiene.

Grunneierskepsis

Friluftslivet i Trollheimen spenner fra det enkle, uorganiserte i områder uten tilrettelegging, til turer på tilrettelagte stier, i kvistede og oppkjørte løyper, og i mer organisert form med tilrettelagt opplevelsesaktivitet.

– I høringen knyttet til ny forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen, og på flere møter med grunneierne, er det uttrykt bekymring for og skepsis til en del typer friluftsaktiviteter, blant annet sykling og rideturer med hest, skriver Hege Sæther Moen.

Hun ønsker nå å ta opp det dilemma forvaltningen møter der aktivitet som enkeltvis er lov i hele eller deler av området, kan være til skade for andre brukergrupper eller verneverdiene i Trollheimen.

De vernede områdene i Trollheimen er på totalt 1.165 kvadratkilometer privat eid areal med om lag 500 grunneiere og rettighetshavere.

Det er fem vernede områder; Trollheimen landskapsvernområde, Innerdalen landskapsvernområde, Svartåmoen naturreservat og Minilldalsmyrene naturreservat.

Sykkelforbud

Verneformålet er noe ulikt fra område til område. Det er kun i Svartåmoen naturreservat at verneforskriften eksplisitt sier at «Bruk av sykkel, hest og kjerre og riding utanom eksisterande vegar er forbode». I de øvrige verneforskriftene er det ingen særskilte punkt som regulerer organisert ferdsel eller ferdselsformer.

Ifølge verneområdeforvalteren er det en utfordring av Svartåmoen naturreservat har forbud mot sykling og riding. Med sin beliggenhet midt i den såkalte trekanten, er det for sent å gi informasjon om sykkelforbud når en bruker kommer inn til vernegrensa for Svartåmoen.

Utfordringen for forvaltningsmyndigheten er å finne en mulighet til å nå ut med informasjon om ferdselsforbudet mens syklende og ridende er i planleggingsfasen for turen.

Skade = tiltak

Hun opplyser ellers at den nye forvaltningsplana for Trollheimen sier at det er det tradisjonelle friluftslivet med ski- og fotturer som skal fremmes.

– Vi har liten mulighet til å regulere aktiviteter som sykling og riding både enkeltvis og i organisert form, unntatt i Svartåmoen naturreservat. Tiltak som begrenser sykling eller annen ferdsel, er heller ikke riktig sett i lys av verneforskriftene, anfører Sæther Moen.

Men dersom ferdsel – uansett type – fører til omfattende slitasje eller på annet vis er til skade for viktige verneverdier, vil dette være i strid med vernereglene. Da må tiltak iverksettes, konkluderer verneområdeforvalteren.