I stedet for fem nye omsorgsboliger til 15 millioner kroner i Løkkjbakkveien, går plan og byggekomiteen nå inn for å utvide Joveien bofellesskap med to boenheter til 5,5 mill.

RENNEBU: Kommunestyret i Rennebu vedtok den 11. mai i fjor med 12 mot åtte stemmer å bygge fem nye omsorgsboliger for funksjonshemmede i tilknytning til eksisterende bofellesskap i Løkkjbakkveien. Ved å legge ned bofellesskapet i Joveien skulle kommunen totalt sett få lavere driftsutgifter over tid med den nye løsningen.

Vedtaket falt ikke i god jord blant en del av beboerne. De fikk støtte av familie og ansatte, men et forsøk på å få underkjent vedtaket ved en lovlighetskontroll hos fylkesmannen, mislykkes. Likevel har altså plan og byggekomiteen nå snudd, og på et møte onsdag, ble det bestemt å tilrå en utbygging i Joveien. Saken skal nå til politisk behandling i hovedutvalg, formannskap og til slutt i kommunestyret.

– I tillegg til to leiligheter, skal det bygges oppbevaringsrom for utstyr. I tillegg skal det installeres boligsprinkelanlegg og alarm i alle boenheter for funksjonshemmede, opplyser plan- og byggekomiteens leder Solveig Angelen (Ap).

Med den foreslåtte snuoperasjonen tror hun at ressursene i Joveien bofellesskap vil bli bedre utnyttet, og hun håper at det vil skape ro rundt og blant beboerne.

Les mer i papirutgaven av Opdalingen tirsdag