Oppdal: Arbeidet med de nye bruene i sentrum pågår for fullt før anleggsarbeiderne til PEAB Sverige AS snart tar juleferie.

– Vi er godt i rute, og i dag støpes de to siste brusøylene på brua over Ålma, forteller byggeleder Geir Skjold-Johnsen i Statens vegvesen. Samtidig støpes fundamenter til Kåsenbrua.

Hektisk aktivitet

Det er stor aktivitet på byggeplassen nå, med rundt 15 – 20 anleggsarbeidere.

– Det er flere lokale firma blant disse, forteller kontrollingeniør Tore Krokann.

– Det er viktig å få gjort mest mulig nede i grunnen nå, forklarer Skjold-Johnsen. I tillegg skal hele anleggsområdet ryddes og sikres før juleferien.

– Opprinnelig var det tenkt å dele selve veibyggingen i to entrepriser. Dette er endret til en entreprise, og denne er ute på anbud nå, med avgjørelse i februar.

Mange forberedelser

Et slikt veianlegg vil berøre en lang rekke tekniske anlegg, som kabler og rør og kummer. Alt er registrert og lagt inn i tredimensjonale modeller, slik at det også er mulig «å gå under jorda» for å finne mulige kollisjoner med rør og kabler.

– Vi har hatt et kjempebra samarbeid med alle kabeleiere, og det meste er nå flyttet og klargjort, forteller Skjold-Johnsen.

– Hele framdrifta er lagt opp etter Jernbaneverkets planlagte «togluker» med full togstopp, som de har et par ganger i året. I disse «toglukene» planlegges arbeid utført på hele jernbanestrekninger på Dovrebanen, og NSB kjører buss for tog.

– Vårens «togluke» med togstopp blir 24. – 25. mai, og da må alt være klart for montering av bru over jernbanen og ny E6.

– Da må vi ha den prefabrikkerte brua klar på et planert montasjeområde, slik at brua kan bli ferdigmontert i løpet av denne helga.

– Deretter må vi benytte neste «togluke» i september til å rive den gamle Kåsenbrua. Brua over Ålma er planlagt ferdiggjort i løpet av vinteren.

Kryssinger av E6

Med ny E6 flyttes trafikken nærmere jernbanen, men det blir fortsatt en utfordring med gang- og sykkelveitrafikken ved kryssing av ny E6.

– Den nye brua til Kåsen med tilførselsveier vil få et tre meter bredt fortau på en side, forteller Skjold-Johnsen.

– Minst like viktig er den åpne utformingen av undergangene i sentrum, legger han til.

– Det er lagt vekt på at undergangene gjøres åpne og lyse, for å unngå at trafikantene skal føle at de går gjennom et mørkt hull.

– Det legges stor vekt på det estetiske, og jeg tror dette blir veldig bra, avslutter Skjold-Johnsen.

Byggeledelse: Kontrollingeniør Tore Krokann og byggeleder Geir Skjold-Johnsen fra Statens vegvesen
NY UNDERGANG: Dette er en av undergangene. Den andre ligger nærmere Skifer hotel. Det blir nok en utfordring med utvendige trapper vintertid i Oppdal. Hvem skal holde trappa opp til stasjonen is- og snøfri?
Nytt Landemerke: Den nye brua over ny E6 og jernbanen til Kåsen vil bli en flott inngangsportal til Oppdal for alle som kommer langs E6 fra sør. Den prefabrikkerte trekonstruksjonen monteres 24. - 25. mai.
Lokal arbeidskraft: Rolf Ingar Kirkeng fra Oppdal og Lars Arne Havdal fra Rennebu er engasjert av entreprenør PEAB AB.