DOVRE: Den norske turistforening Oslo og omegn har fått tillatelse til å oppruste Snøheim, utvide antall sengeplasser til 80 og drifte den fire, fem måneder i året. Det har organisasjonen Bevar Dovrefjell mellom istidene (BDMI) kjempet iherdig i mot, og nå trekker de saken til rettssalen.

– Søksmålet retter seg særlig mot planene om reetablering og utvidelse av Snøheim med de konsekvenser dette kan få for villreinstammen i området, sier leder Torgrim Sørseth i en pressemelding.

Allerede i februar i fjor varslet organisasjonen at de vurderte å rettsforfølge Miljøverndepartementet om de innfridde turistforeningas ønsker.

Alvorlig inngrep

Styret i BDMI fattet den endelig beslutningen om å få rettslig prøving av vedtaket i et møte 28. mars. Onsdag ble prosessvarsel sendt til departementet. Samtidig er fylkesmannen i Oppland informert. Han er dessuten bedt om å avvente klagebehandlingen Dovre kommune sin behandling av Snøheim-utbyggingen etter plan- og bygningsloven.

BDMI mener den tillatelsen som er gitt for Snøheim vil være et alvorlig inngrep mot villreinstammen som Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark er ment å ta vare på.

Savner alternativer

Organisasjonen etterlyser blant annet en vurdering av å bevare Snøheim som i dag - uten utbygging. En slik har ifølge BDMI ikke blitt gjort verken av departementet eller Dovrefjellrådet.

– Det har heller ikke blitt vurdert om Snøheim kan drives som selvbetjent hytte uten å bygges ut. Det vil være mer i samsvar med verneformålet: «Allmennheten skal ha tilgang til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging», sier Sørseth.

Håpet på 2012

I februar avviste departementet klagen fra BDMI - og Villreinnemnda. Dette betydde klarsignal for at rehabiliteringen kunne begynne.

Egentlig er det for øvrig Direktoratet for naturforvaltning som er klageinstans i en slik sak, men de sendte fra seg saken fordi de mente den hadde mer med politikk enn fag å gjøre.

Sverre Larsen, daglig leder av turistforeninga, uttalt i februar at de håper å kunne åpne «nye» Snøheim sommeren 2012. Nå vil den tidsplanen slå sprekker.