OPPDAL: 28.januar skriver Kristiansen og Bernhardt i et brev til Oppdal kommune at det ved detaljprosjektering av bygget har kommet fram at byggets høyde blir økt fra 12,9 meter, som er angitt i rammesøknaden, til 13,31 meter.

De opplyser også at det blir et heisoppbygg som vil stikke opp til 13,96 m.

Forholdet medfører at det må gis dispensasjon også fra tillatt mønehøyde etter reguleringsplanen for Oppdal sentrum.

I rammetillatelsen ble det gitt dispensasjon fra regulert byggehøyde, slik at den totale mønehøyden skulle være 13 meter.

- Ikke merkbar

Rådmannen skriver at økningen påomtrent 40 cm ikke vil være merkbar sett fra gatenivå.

- Heisoppbygget vil ligge inne på takflaten og vil bare være synlig fra andre bygg i området. Det har lite areal, og vil bare stikke opp ca 65 cm over gesimsen. Det kan ikke sees at dette medfører at høydebestemmelsene i reguleringsplanen for Oppdal sentrum blir vesentlig tilsidesatt. Ulemper ved å tillate den økte byggehøyden vil være ubetydelige, mens det vil gi store konsekvenser for det pågående byggearbeidet dersom søknaden avslås. Vilkårene for å gi dispensasjon er således oppfylt, og den nye byggehøyden bør aksepteres, skriver rådmannen i sin vurdering.

Konklusjonen er at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn de ulempene tiltaket medfører.