Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum har vært ute på høring, og har vist et stort engasjement i Oppdal, med rundt 40 innspill.

Mandag får bygningsrådet rådmannens innstilling på bordet. I saksutredningen blir hvert enkelt innspill kommentert. Med unntak av noen mindre justeringer etter innspill fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket velger rådmannen å se bort fra innspillene. Rådmannen vurderer at det ikke er lagt frem nye opplysninger som gir grunn til å foreslå endringer i planforslaget.

Mye av innholdet i merknadene omhandler forhold som ikke avklares gjennom bruk av formål og bestemmelser i reguleringsplan, men som vil avklares i videre arbeid med byggeplaner, skriver rådmannen i saksutredningen.

- Vi er glad for et stort engasjement, sier utviklingsleder og saksbehandler Jan Kåre Husa i Oppdal kommune. Likevel er det vanskelig å få til et forslag som alle blir tilfreds med. Innspillene spriker i stor grad i alle retninger.

Flere av innspillene tar til orde for at ny sentrumsgate bør være en tradisjonell gågate istedenfor shared space. Omfanget og utformingen av sentrumsgata har vært tema i mange uttalelser. Noen mener at gata bør være smalere og kortere, og starte ved Husfliden istedenfor fra den gamle brannstasjonen. Oppdal Næringsforening ønsker også at sentrumsgata avsluttes ved Rv 70, og at de foreslåtte bygningene nord for Vetltorget tas ut av planen.

Rådmannen viser til at konseptet og omfanget av sentrumsgate med shared space er belyst både gjennom arkitektkonkurransen og forprosjekt, og at det ikke er kommet frem nye opplysninger og argumenter som tilsier at omfanget av sentrumsgate skal reduseres.

- Kombinert formål gir muligheter for å tilrettelegge for atkomst til eiendommer, parkering, gående/syklende og oppholdsplasser med ulike aktiviteter, skriver rådmannen i saksutredningen.

Les mer i lørdagens avis.