OPPDAL: Saken ligger nå hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Oppdal booking ved Johan Schønheyder har protestert mot disse planene. Blir ikke protesten tatt til følge er området omdisponert til næringsareal.

Vil være med

Da vil Oppdal booking og Oppdal skisenter as være med å bygge ut denne tomta. Det går fram av et brev ra styreleder Finn Lervik i Oppdal booking og Oppdal skiheiser as.

– Oppdal skiheiser as melder herved sin interesse for å disponere arealet for sin videre utvikling i Vangslia, enten ved kjøp eller salg, og imøteser en orientering om hvordan man vil behandle vår henvendelse, også tidsmessig, slik at vi kan komme tilbake og ikke mister retten til slik disposisjon som følge av manglende henvendelse fra Oppdal skiheiser as og før Oppdal kommune måtte ta en endelig beslutning, understreker Finn Lervik.

Han viser til investeringene de har gjort i Vangslia siden 2007. Bare det siste halvanna året har oppdal booking og Oppdal skiheiser as investert rundt 39 millioner kroner i Vangslia.

Parkeringsarealet

– Videre tok Oppdal skiheiser kostnadene og opparbeidet parkeringsarealer i Vangslia for Solheisen og opp da den ble bygd. Oppdal kommune krevde disposisjonsretten til parkeringsformålet for store deler av parkeringsarealet fra Oppdal skiheiser as, da Ådalsområdet ble ekspropriert.

– I dag betaler vi all drift og vedlikehold på parkeringsarealet i Vangslia hva gjelder snøbrøyting, rydding og vegskraping. Vi administrerer og drifter all parkeringsvaktsystem, sier Lervik.

– Dersom Oppdal kommune skiller ut dette næringsarealet til en annen uavhengig tredje part, så vil det være naturlig at det kommer til en prinsipiell avklaring om Oppdal kommune skal overta felleskostnadene som Oppdal skiheiser as har dekt tidligere og tilsvarende for de øvrige skianlegg på samme måte som Oppdal kommune har vegtraseen, mener Finn Lervik.

Samarbeid

– For å optimalisere den videre utviklinga i området Vangslia ser vi det som svært viktig at slik utvikling skjer i fortsatt samarbeid mellom Oppdal kommune og Oppdal skiheiser as og vi viser i denne sammenhengen til planmøter med strategisk utviklingsenhet, der man imøteser å motta våre innspill til kommuneplanen når vår strategiplan er ferdig i løpet av juni, heter det fra styreleder Lervik.

Han understereker videre at tilsvarende funksjoner som er planlagt lagt til Vangslia Panorama som skishop, skiutleie, café, kan flyttes ned fra Vangslia Panorama og vil dermed redusere arealbruken og kostnader i Vangslia Panorama.

Samlokalisering

– Det er for oss da naturlig å samlokalisere noen funksjoner med den kommende sommerbruken i «Oppdal bikepark», som er lokalisert til Solheisen, sier Lervik.

Sykkelparken er alt bygningsteknisk behandlet i Oppdal kommune. Den blir utviklet i flere trinn og første trinn åpnes 12. juli 2008.

Forventningene her er store og i løpet av tre måneder tror Lervik dette kan utvikles til et nytt og viktig sommerprodukt i Oppdal.

ALVORLIGE: Bjarne Strand (til venstre) og sønnen Stein Kristian representerer søkerne, mens Johan Schønheyder eier Oppdal booking som nå har søkt om å få bygge i det samme området. Begge parter fulgte bygningsrådets behandling med stort alvor i mai.