RENNEBU: Etter at formannskapet enstemmig vedtok å opprette tre nye lærlingplasser i kommunen fra høsten 2010 vil det være åtte lærlingplasser i Rennebu.

Helse og omsorg

De nye plassene opprettes fortrinnsvis innenfor helse og omsorg. De eksisterende plassene finner vi i helse og omsorg, barnehage, IT og en kokk.

Formannskapet hadde ingen betenkeligheter med å godkjenne rådmannens innstilling og samtlige så behovet for flere plasser.

– Dette er en veldig hyggelig sak og noe som er utrolig viktig for framtida, sier varaordfører Tora Husan (KrF).

Eli Krogstad (V) reagerte litt på rådmannens vurdering der det står at plassene fortrinnsvis er beregnet på ungdom som har tilknytning til Rennebu.

– Vi skulle hatt enda flere for det trengs. Dette er kjempepositivt og jeg støtter forslaget fullt ut, men jeg syns ikke det nødvendigvis bør være rennbygger. Det kan være folk utenfra som ønsker å bosette seg her, sier Krogstad som får støtte av Gunnar Halgunset (H) og Tora Husan.

Rennebu 3000

Halgunset mener at det er et poeng at ungdom fra Rennebu trenger lærlingplasser utenfor kommunen og derfor er det viktig å åpne for at lærlinger som ikke har tilknytning til Rennebu også har mulighet til å skaffe seg lærlingplass der.

– Dyktige lærlinger er det vi ønsker oss, slår Tora Husan fast.

Rennebu 3000-prosjektet ble også dratt fram som en god grunn til å godkjenne innstillingen.

Kostnaden per lærling ligger på 235 000 kroner, beløpet fordeles over tre budsjettår. Nettokostnad for de tre nye lærlingene i 2010 blir 60 000 kroner og resterende kostnader innarbeides i budsjettet fra og med 2011.

Det å få flere lærlingplasser er noe Rennebu 3000 har jobbet med og var noe Astrid Kjeka nevnte under kickstarten på Mjuklia i februar. Det ble også satt ned ei gruppe som skulle jobbe hvordan man skulle gå til veie for å få det til. Kjeka er glad for at det har kommet på plass såpass raskt.

Rekruttering

– Jeg syns det er flott! Også vil jeg gjerne gi rådmannen en honnør. Det var han som mente at dette var noe kommunen kunne bidra med. Dette viser at de ønsker å satse og tar dette alvorlig, sier Kjeka.

– Dette er viktig både med tanke på rekruttering til yrker og med tanke på å få ungdommen tilbake til bygda, fortsetter hun.

På formannskapet ble også den nye omsorgsplanen godkjent til endelig gjennomgang i kommunestyret i mai. Kjeka mener at omsorgsplanen og de nye lærlingplassene henger sammen.

– Vi har utfordringer i framtiden når det kommer til kompetanse innenfor helse og omsorg. I tillegg går antallet yrkesaktive ned og antallet eldre vokser. Det må vi gjøre noe med. Alt henger sammen, slår hun fast.