Eli Krogstad og Bjørn Inge Haugset fra Felleslista Høyre og Venstre gikk på talerstolen og talte imot formannskapets innstilling om å innvilge Nerskogen Landhandel et lån på 9,8 millioner for å oppføre et nytt næringsbygg på Nerskogen.

Man ønsker å åpne en ny landhandel og kafe i bygda og de gamle lokalene er for små og upraktiske.

Begrunnelsen for forslaget til avslag var at man mener søknaden er mangelfull og ikke bra nok. Det ble også antydet at det var flere interessenter med på søknaden selv om det var bare én som søker om lån.

Per Arild Torsen fra Kristelig folkeparti var ikke enig med Krogstad og Haugset og talte varmt for å innvilge søknaden.

Arnhild Gorsetbakk fra Senterpartiet avviste også kritikken fra Høyre og Venstre. Hun mente at et nytt næringsbygg på Nerskogen vil medføre handelslekkasje "den riktige veien". Hun viste også til at kommunen hadde vært med å bygge næringsbygg på andre områder i kommunen.

Eli Krogstad tok ordet ut i debatten og understreket at man var positiv til en utvikling på Nerskogen, men at man ønsker at prosjektet skal stå i forhold til inntjeningsmulighetene i bygda slik at man klarer å betjene lånet på en skikkelig måte.

Hun luftet også tanken om å gi bort Nerskogen skolen til landhandelen og gi dem et mindre lån som ville være lettere å betjene. Hun poengerte flere ganger at man gjerne vil hjelpe Nerskogen, men at man ønsker å være realistisk.

Endre Lien fra Senterpartiet tok ordet og sa at det nytter ikke å være positiv til noe å samtidig si nei til en søknad. Han anså forslaget om å bruke den nedlagte skolen til landhandel som urealistisk.

Bjørn Inge Haugset ba om replikk og sa at det var fullt mulig å være positiv og samtidig si nei i første runde. Han så gjerne at søkerne gikk en runde med seg selv og la inn en ny søknad om noen uker som etter hans syn burde være mer realistisk.

Ola Øie fra Arbeiderpartiet hadde en del spørsmål etterlyste tall og fakta i saken og ba om et gruppemøte i Arbeiderpartiet.

Ragnhild Løvseth Øverland fra Kristelig folkeparti etterlyste en forretningsplan. Hun mente saken fort kan bli en prinsippsak i framtidige lignende saker. Dette til tross stilte hun seg positiv til lånesøknaden.

Da kommunestyret møttes etter gruppemøtet tok Marit Bjerkås fra Arbeiderpartiet ordet og etterlyste mer informasjon og hvilke kriterier som skal legges til grunn når man skal innvilge slike lån. Hun fremmet også forslag om å utsette saken til søker kan legge budsjett og nedbetalingsplan i henhold til forventede driftsinntekter.

Eli Krogstad ba til slutt ordet og ønsket å understreke at det er lov å endre mening, selv etter at man har gått inn for et forslag i formannskapet.

Ordføreren ba om nok en pause. Etter pausen ba ordføreren også om et kort møte med rådmannen "på gangen". Etter samtalen kom ordføreren til at man mente det var riktig å votere over saken og dermed signaliserte han samtidig at saken ikke burde utsettes.

Voteringen ble dermed som følger:

Arbeiderpartiets forslag om å utsette saken fikk til slutt seks stemmer.

Forslaget fra Felleslista Høyre Venstre om å avslå søknaden fikk til slutt ni stemmer. Lånesøknaden ble innvilget med tolv mot ni stemmer.