Dette er en grov oppsummering av arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført blant de ansatte i Oppdal kommune i april. I kommunestyremøtet onsdag ble resultatene av undersøkelsen presentert av Øystein Hansen fra Senter for ledelse, som har gjennomført undersøkelsen.

Hansen sa at de ansatte stort sett er fornøyd med arbeidsgiver og sin egen arbeidssituasjon. Det er imidlertid forskjeller i de enkelte driftsenheter. Hansen presenterte totaltallene - han ga ikke nærmere detaljer fra de enkelte driftsenhetene. 66 prosent av de ansatte har deltatt i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at 75 prosent av de ansatte synes at de har en god arbeidsplass - 9 prosent svarte mindre bra på spørsmålet.

Hele 89 prosent opplever at de har de rette arbeidsoppgavene og 91 prosent opplever at de gis tilstrekkelig ansvar til å gjøre jobben.

73 prosent opplever også at det legges til rette for at de skal kunne mestre sine jobber - mens 12 prosent mener det motsatte.

29 prosent har svart at de sliter med å opprettholde motivasjonen i forhold til jobben. 11 prosent har svart at de kjenner til mobbing/trakassering i sitt arbeidsmiljø.

Ansatte i skole og barnehage er de som er mest fornøyd med sin arbeidssituasjon i Oppdal. Samtidig er ansatte i helsesektoren minst fornøyd.

Lederne i Oppdal kommune får gjennomgående gode skussmål av de ansatte. De ansatte er stort sett fornøytd med sine ledere - det gjelder både nærmeste leder og driftsleder. En stor del ernøytrale i sin vurdering av rådmannen.

Mens ledelsen kommer rimelig bra ut, scorer politikere generelt lavere. Særlig mener de ansatte at politikerne har for liten kunnskap om deres arbeid.

Fornøydhetsindeks

Mens de ansatte er relativt godt fornøyd med sin arbeidssituasjon, er de ikke like optimistiske for framtida. På en skala fra 1 til 7 lander optimisme for framtida på 4,6 - noe som betraktes som ganske lavt.

Trivsel og lagånd på arbeidsplassen scorer 5,6, noe som er ganske høyt. Det er imidlertid store variasjoner.

Når det gjelder vilje til endringer er totalscoren 5. Her er det store skiller. Undervisningsansatte opplever seg som mer endringsvillige enn f.eks ansatte i helsesektoren.

Nærmeste leder og driftsleder lander på 5,3 på skalaen. Det er relativt høyt. Her er det også variasjoner, noen ledere scorer nesten helt opp mot 7.

Rådmannens totalscore blant de ansatte er 3,9. Det beskrives av Hansen som en nesten nøytral score.

Politikernes kunnskap om den enkelte driftsenhet ender på 2,9 på skalaen. Her er det store sprik. Opplevelsen av at politikerne er forutsigbare scorer 3,6 - og opplevelsen av at det politiske nivå oppfattes som en god arbeidsgiver scorer 3,6.

Plan

Arbeidsmiljøundersøkelsen skal følges opp i de enkelte driftsenhetene i kommunen, og dette arbeidet skal munne ut i en plan. Det er også tanken at det skal gjennomføres en slik undersøkelse hvert år, slik at en får grunnlag for å vurdere endringer.