I regjeringspartiene synes det å være stor tilfredshet med neste års bevilgninger til veisektoren i Sør-Trøndelag. 21 millioner til RV3 Ulsberg – Gullikstad synes å være noe mer enn det enkelte har forventet, men altså ikke så mye at den planlagte og ønskede planfrie kryssløsinga for sørgående løp fra E6 til Rv3 blir gjennomført i denne omgang.Stortingsrepresentant Ola Borten Moen (Sp) er også tilfreds med at Sør-Trøndelag er det fylket som får mest penger til asfaltering neste år. 120 kilometer vei kan få en sårt tiltrengt opprusting av dekket.Når statsbudsjettet legges fram i morgen formiddag, vil regjeringen foireslå en beilvgning på en kvart million kroner til stamveiene i Sør-Trøndelag. Hele 226 millioner kroner av dette går til Nordre avlastningsvei i Trondheim.– Jeg må si at jeg g er rimelig fornøyd. I fjor økte vi Nasjonal Transportplan med 2,1 milliarder kroenr i året. Nå ser vi at vi faktisk oppfyller NTP det første året vi legger fram vårt eget budsjett. Dette er dessuten den første regjeringen noen sinne som oppfyller det som står i Nasjonal transportplan, og det var jo det vi sa at vi skulle gjøre, sier Ola Borten Moen til Opdalingen.