Frist for uttalelser om handlingsplaner like rundt hjørnet

Handlingsplanen 2018 - 2021; fristen for å si hva du mener er tirsdag 20. juni, men du kan også stille på en egen høring.

Oppdalsordfører Kirsti Welander (Ap) diskuterer med de andre representantene i formannskapet. Fra venstre Ola Husa Risan (Sp), Bjørg Marit Sæteren (Sp), Olav Martin Mellemsæter (H) og Ingvill Dalseg (H).   Foto: Fredrik B. Lange

  Foto: HUS arkitekter AS

Nyheter

Det er sjelden noe som skaper så mye engasjement blant politikere og deres velgere som handlingsplaner i kommunen.

Selv om navnet kanskje kan tyde på at det er snakk ikke fullt så interessante saker, så påvirker vedtakene som gjøres via Handlingsplanen det beste av det som skjer i kommunen i de første tre - fire årene fram i tid; blir det ny idrettshall, blir flere skoler nedlagt, skal kommunen satse mer på næringslivet? Svarene finner man i handlingsplanen.

Nå er handlingsplanen for Oppdal fram til 2021 lagt ut til offentlig gjennomsyn, og her kan alle som vil komme med innspill til punkter i planen; enten som privatperson, lag og forening, partier eller andre organisajoner. Planen skal vedtas av kommunestyret 21. juni, frist for å levere inn en uttalelse er 20. juni.

I tillegg arrangeres det en egen høring tirsdag 13. juni der hvem som helst kan komme med innspill, og man får inntil en halv time til rådighet. Høringen starter klokken 12.00 og man må melde seg på i forkant innen dagen før til servicetorget på rådhuset.

Omdiskutert idrettshall

Forrige uke kom den endelige versjon av skisseprosjektet for ny idrettshall i Oppdal. Hallen blir på 2766 kvadratmeter og vil få en prislapp på rundt 100 millioner kroner. Hallen vil ha plass til håndballbane, standard mål spilleflate 25x45m, med tilhørende birom; Tre sett garderober, lager, styrketreningsrom og vestibyle.

Idrettshallen utformes for å fungere som læringsareal for Oppdal videregående skole og grunnskolen i Oppdal kommune. Idrettshallen tilrettelegges for aktivitet utenfor skoletida, primært innenfor idrett.

Deler på kostnadene

Sør-Trøndelag fylkeskommune finansierer to tredjedeler av kostnaden på prosjektet og vil stå som eier av hallen. Oppdal kommune vil ta den siste tredjedelen på 20 millioner kroner. Tiltaket medfører 2 millioner kroner i årlige økte utgifter og tapte leieinntekter for kommunen.

Det er HUS arkitekter AS i samarbeid med Asplan Viak AS, COWI AS, Sweco Norge AS og Verkis HF, som har utarbeidet skisseprosjektet på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK).

Forrige uke møttes gruppelederne i Ap, Høyre, Venstre, Sp og Odd Arne Hoel (Uavhengig), unntatt fra KrF og FrP, for å komme frem til et fellesforslag der de rår kommunestyret til flere endringer i ny handlings-plan for den neste fireårsperioden, deriblant idrettshallen.

– Synergier og bedre sambruk

Forslaget ble lagt fram under tirsdagens formannskapsmøte i Oppdal rådhus. Her ønsker de at skisseprosjektet for ny idretts-hall innarbeides i handlingsplanen. Dette har ikke rådmannen funnet rom til tidligere.

Partiene foreslår å finansiere prosjektet ved å forlenge avdragstid på eksisterende lån tilsvarende en redusert avdragsbelastning, som samlet gir inndekning på 2 millioner kroner.

Arbeidsgruppa til skisseprosjektet mener at den nye idrettshallen bør legges i et friområde mellom den eksisterende hallen og den nye grusbanen.

Gruppelederne ønsker en annen plassering, og ber om at kommunestyret ved videre prosjektering vurderer plassering av ny idrettshall i tilknytning til den eksisterende hallen.

– Gruppelederne var nokså enige i at vi ønsker å se på en annen plassering enn det som er foreslått. For å få synergier og bedre sambruk vil vi legge idrettshallen nærmere den eksisterende hallen, sa Tor Snøve (Ap).

Etter et nytt gruppemøte under formannskapsmøtet ble fellesforslaget enstemmig vedtatt med kun små endringer. Nå skal formannskapets innstilling legges ut på høring, før kommunestyret tar den endelige beslutningen 21. juni.