Er det politisk vilje til stede lokalt og nasjonalt?

Etter befaring, i de områdene der de to alternativene er foreslått planlagt, er arbeidsgruppen fortsatt av den oppfattning at alternativ Øst er samlet sett det beste alternativet og bør anbefales som trase for Ny E6 fra Toset – Negård.

Hvorfor velge østalternativet

Trafikksikkerhet med en 4-felts vei, ivaretas på en god måte.

Ett-løps tunell gir dårligere trafikksikkerhet enn to-løps tunell. Samtidig har en stigning i Tosetbergtunnelen, dette medfører økte trafikkfarlige situasjoner, og økt risiko for brann og hyppige stengninger.

Nye Veier sier i sin konsekvensutredning, at trafikkulykker i anleggsfasen vurderes som mer aktuelt for alternativ vest en alternativ øst, ettersom trafikk må opprettholdes langs store deler av strekningen. Vi minner om nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken, Nasjonal Transportplan 2022 – 2030(Meld. St.20 (2020-2021), som er det overordnede målet for all veiutbygging.

Vi mener også dette gir en meget negativ miljøeffekt for alle, ved å velge vestalternativet.

Arbeidsgruppen vil også vise til tunneldirektivet som definerer en sikkerhetsmessig minstestandard for trafikanter i tunneler gjennom konkrete krav til innfrastrukturen og driften av tunneler over 500 meter.(Europakommisjonens forslag og vedtak av 29. april 2004). Direktivet omfatter blant annet antall løp, evakueringsruter, ventilasjon, nødutganger, havarilommer og stigningsgrad.

Videre settes krav til diverse utstyr som belysning, brannslokkere, tilførsel av slokkevann, TV-overvåking, høytalere.

Ved valgt løsning til alternativ vest, så vil dette bli omfattet av tunneldirektivet, da tunnel gjennom Tosetberget vil ha en lengde på over 500 meter (1440 meter). Tunnel til østalternativet er under 500 meter og kan holdes utenfor disse pålegg og med påfølgende økte kostnader.

Gjennomføring av dette direktivet kan bli vedtatt av Samferdselsdepartementet allerede i 2025, senest i 2033. Da byggestart for strekningen Toset-Nedgård vil tidligst starte i 2027/2028, vil dette medføre store ekstrakostnader.

Vi kan ikke se at Nye Veier har lagt inn disse ekstrakostnader i sine beregninger for vestalternativet.

Bosetting og gårdsbruk blir uberørt og ivaretatt på en god måte. Mindre inngrep i dyrkbar mark.

Kryssløsningen melleom Rv 3 og Ny E6 ivaretar trafikkavviklingen på en mye bedre måte.

Støyproblematikken for beboere i boligfeltet på Ulsberg blir vesentlig forbedret, da all trafikk på Rv3 og Ny E6 ledes bort fra boligfeltet. En kan gi hyttefeltet Tørset en bedre støydemping, enn fastboende i rød sone vil kunne gies ved vestalternativet.

Brannsikkerheten og ambulansetjeneste ved ev. ulykker i tunell ivartar de skadde og hjelpemannskaper på en bedre måte. Dette fordi at tunellen til vestalternativet er på hele 1440 meter lang, mens tunellen i østalternativet er på 430 meter lang. Høyere vedlikeholds-kostnader desto lengre tunellen er.

Vedlikeholdskostnader på omkjøringsvei, krever en stor investering i ny permanent Stavåbru for begge alternativer.

Risikovurdering bør bli foretatt spesielt knyttet til trafikksikkerhet før endelig vedtak for reguleringsplan blir tatt, og ikke etterpå slik Nye Veier gir uttrykk for.

Innsigelser fra Statens Vegvesen går bl.a. ut på at de er pålagt å bygge komplette veganlegg, og med minimum 50 års perspektiv, noe som gjør at vi også må tenke framover. Etablering av ny kontrollstasjon som burde plasseres i krysset mellom E6 og riksveg 3(Ulsbergkrysset), som ivaretar både sør – og nordgående trafikk.

De anbefaler alternativ vest.

Trøndelag fylkeskommune er satt til å ivareta særlig regional kulturminnemyndighet, regional vannforvaltningsmyndighet og fylkesvegeier. De anbefaler alternativ vest.

Bane Nord har innsigelser både til alternativ øst og vest. Det gjelder særlig avmerking av hensynsoner for jernbane.

Norges vassdrags- og energidirektorat støtter reguleringsplanen for vest, og da ut fra hensynet til vassdragsmiljøet.

Direktoratet for mineralforvaltning peker på at vest-alternativet ikke ivaretar tilstrekkelig minneralresurser av vesentlig regional betydning, og viser til manglende konsekvensutredning av masseuttak i drift. Begge insigelsene er mot alternativ øst.

Statsforvalteren i Trøndelag viser til mottatt uttalelse fra fagmyndighetene Bane NOR og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Samfunnsøkonomisk nytte, her kommer Nedgård – Berkåk veldig godt ut. I punkt 9 anbefaling, sier Nye Veier:

«At veiteknisk er alternativ øst totalt sett litt bedre enn alternativ vest, fordi alternativ vest har lavere standard mellom Ulsberg og Toset».

Videreføring av vei i retning Oppdal er retningsgivende ved valg av østalternativet. En må unngå faren for feilinvestering ved videre utbygging av E6 mot Drivdalen. Nye Veier peker på samme problematikken i sin anbefaling.

Byggestart. Nye Veier sier i avisa Trønderbladet av 19. april 2023 at Nye Veier har 7 års trening i ikke å love byggestart, sier Finn Aasmund Hobersland, direktør i samfunn og utvikling i Nye Veier.

Alle innsigelser er løsbare for Nye Veier ved valg av østalternativet. Men de er avhengig av om den politiske viljen er tilstede lokalt og nasjonalt.

Rennebu 05.05.2023

Arbeidsgruppe for Ny E6 Nedgård-Toset

Olav Lien, Jon Olav Viggen, Bjørn Berntsen, Alf Gunnes

Erling Illøkken, Lars Brattset, Morten Liabø, Jostein Berntsen