Undertegnede ser navnet mitt figurerer flere steder i avisen av 9. mars, og jeg finner derfor grunn til å kommentere «Gjevilvassaken» selv om jeg nå har overdratt gården til neste generasjon.

Det en illusjon å tro at det lar seg gjøre å ekspropriere seg frem til skiløype på veien; 3 rettsinstanser har sagt at dette er umulig! Ekspropriasjon kan kun tillates dersom det er mer til gavn enn til ulempe, og det må da ikke finnes alternativer. Her finnes det alternative skiløyper! Jeg viser blant mange til Per Asphaug’s nylige uttalelse om strandløypa som går utover til Gjevilvasshytta.

Oppdal kommune bør etter min mening be om uttalelse fra en anerkjent og nøytral advokat som er spesialist på ekspropriasjonsrett; denne kompetansen ser det ikke ut til kommuneadvokaten, Nordheim, har.

Det kan også nevnes at Gjevilvassveiens advokat ble direkte spurt på årsmøtet i 2022 om hva han mente  kommunen burde gjøre. Han var da svært tydelig på at kommunen burde skille skiløype og vei fra hverandre. Han sa også at denne løypestriden har pågått i over 20 år, og at kommunen nå bør sette ned foten. Gjevilvassveiens advokat er advokat for både grunneierne som ønsker skiløype på vei, og grunneierne som brøyter veien.

Ellers kommer det ofte utsagn fra motparten som er kraftige overdrivelser eller direkte feilaktige, f.eks. at det er farlig å bruke løypa langs Gjevilvatnet! Det er det bare å fortsette med slik argumentasjon, for det gavner i lengden saken «vår»! Vi registrerer nemlig et stemningsskifte blant folk, og det er hyggelig!

I lederen i «OPP» av 9. mars skriver Per Roar Bekken at «Vinterveien utover dalen vil aldri bli adkomst til store hyttefelt, den tiden er forbi.» Jeg deler denne oppfatningen med redaktøren om at tiden for store hyttefelt ute i dalen er over. Dette er noe også politikerne i Oppdal vel er enig i. Men vi blir stadighet konfrontert av motstandere, Oppdal hytteforening og «OPP» med at vi ønsker å bygge ut dalen. Dette er en totalt feil påstand! Undertegnede har for øvrig under ed på et rettsmøte korrigert kommuneadvokaten da han hevdet at dette var et underliggende motiv. Vi innser at tomtesalg er uaktuelt, og ønsker kun å drive med utleie. Dette er noe myndighetene oppfordrer til, og da er man i dag avhengig av brøytet vei om vinteren.

Jeg synes at det er trist å lese innlegget til Toril Tveit av 7. mars. Vi ønsker ikke å hindre hverken henne eller andre i å bruke dalen vinterstid. Derfor har vi « brøyterne», andre veitilhengere og Gjveilvassdalen Skiløypeforening lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å skape alternative skiløyper. Har Toril Tveit, f.eks. prøvd løypa langs vannet? Dette er en lavterskelløype for alle!

Vi blir også kritisert for å lage løyper mens planprosessen til kommunen pågår. Jeg har en viss forståelse for at kommunen synes det er litt kjedelig, men skulle vi ha ventet på resultatet av den kommunale behandlingen, som så langt har vært svært langtekkelig, så ville dalen ha vært stengt for skiløpere i 5-7 år eller mer i påvente av at planarbeidet og den påfølgende reguleringsprosessen blir ferdig. Hvis denne prosessen ender med at kommunen vil legge skiløypa på veien, så må veien eksproprieres. Hvis Oppdal kommune bestemmer seg for dette, så vil det utløse en ny og kostbar rettssak. Dette vil ta ytterligere tid,  og vil medføre betydelig bruk av fellesskapets midler. Oppdal kommune har andre krevende utfordringer som skole, helse og eldreomsorg!

Geir S. Jacobsen