Forslaget om ny elevkantine som en del av allsalen med et ekstra påbygg, fremstår mangelfullt, sett i sammenheng med behovene våre, og det virker som om man kan ende opp med en løsning som ingen av brukerne er helt fornøyde med.

Slik vi i klubben i Utdanningsforbundet ved Oppdal ungdomsskole ser forslaget som ligger på bordet pr. 07.03.22, er det først og fremst tegnet inn et anretningskjøkken.

Det vil si at det kun kan varmes opp mat eller serveres kaldmat. Dette ser ikke vi på som veldig framtidsrettet. Målet med ei kantine på ungdomsskolen må blant annet være sunn og god mat som elevene ønsker å kjøpe, og da av og til varmmat. Da kreves det et storkjøkken som man kan lage mat på. Det ligger mye læring i å planlegge, lage og servere mat. I faget arbeidslivsfag har elevene på 8.trinn kjøkken som en del av faget. Et anretningskjøkken vil ikke gi disse elevene muligheten til å bidra til å lage mat til kantina som en del av opplæringen sin.

Oppdal ungdomsskole bruker allerede tre rom på kulturhuset til sin undervisning. Dersom kantine i allsalen blir realisert, spiser vi oss mer inn på et allerede fullt kulturhus, og ungdomsskolen og barneskolen blir nødt til å se på en løsning for hvor barneskolen skal ha kroppsøving.

Bygda har en ny idrettshall og denne ble blant annet bygd nettopp på grunn av plassmangel i den eksisterende idrettshallen. Ved å få barneskolen inn i disse hallene, vil det skape utfordringer i en allerede utfordrende hverdag for kroppsøvingslærere, med trangt om garderobeplass og mange elever i hallene samtidig.

Et annet mål med ei kantine er den sosiale arenaen et slikt rom kan skape. Ei kantine blir ofte plassert i hjertet av en skole nettopp fordi det kan brukes til mer enn ei kantine. Slik forslaget ligger nå får vi følelsen av at elevene skal sluses inn, spise og gå ut til friminutt. Rommet med sitteplasser oppleves trangt og lite fleksibelt med tanke på bordløsninger.

Det er ikke gitt at en ny, fersk 8. klassing ser på det som lystbetont å gå inn i ei kantine med bord og stoler tett i tett. Dette kan dessverre oppleves utrygt for en del elever. Ei kantine kan skape gode arbeidsplasser for elevene utenom lunsjen, et møterom for elevrådet, foreldremøter, sosiale kvelder for elevene og et samlingspunkt på de kaldeste dagene i året. Slik forslaget er nå, vil ikke kantina bli brukt til slike aktiviteter.

Det opprinnelige alternativet med et frittstående bygg ved siden av sløydsalen ser vi heller ikke på som en gunstig løsning. Det vil for det første ikke bli i hjertet av skolen og elever og lærere vil bruke lang tid på å bevege seg til kantina. Da vil også denne løsningen føre til kun matpakkespising og ikke bli en naturlig myldrearena og arbeidsplass for elevene. Denne “klossen” vil i fremtiden dessuten bli vanskelig å innlemme i en ny skole.

Ungdomsskolen er snart 60 år. Er det ikke på tide å planlegge en ny skole? Og da med en elevkantine i hjertet av skolen som kan brukes til så mye mer enn å spise brødskiva si?

Vi i Utdanningsforbundet ved Oppdal ungdomsskole synes der er en for dyr investering å flytte elevene til et annet bygg bare for å spise brødskiva si. Det er ikke slik at vi kun savner elevkantine på bygget – vi mangler møterom, garderobeløsninger for ansatte, toaletter for ansatte, arbeidsplasser for ansatte og grupperom. I tillegg kommer utfordringene og utgiftene et gammelt bygg medfører - trekk ved vinduene, gardiner som blafrer på grunn av vind, taklekkasjer, elever som sitter med pledd i vinterhalvåret og mørke rom med små vinduer.

Lærerne i Utdanningsforbundet ved Oppdal ungdomsskole ønsker å sette alle kluter inn på å få bygging av ny skole inn i handlingsplanen, heller enn en halvgod kantineløsning.

Utdanningsforbundet - klubben ved Oppdal Ungdomsskole