En god start på livet i barnehage og skole

64 av 794 elever i Oppdalsskolen svarte at de opplevde mobbing sist år. Det tallet er alt for høyt. Et godt og trygt barnehage- og skolemiljø og det at elever lykkes med skolegang, er en kjernevirksomhet for Oppdal kommune.

Ingen barn skal oppleve mobbing. Et trygt og godt læringsmiljø er avgjørende for barnets læring. Barnehage og skole skal være et trygt og godt sted og ingen av våre barn skal måtte gå på barnehage/skole med en klump i magen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring, følelse av egenverd, forbygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. (Rammeplan for barnehagen). Mindre mobbing bidrar til mindre frafall, færre med skolevegring og flere elever som gleder seg til å gå på barnehagen/skolen for å møte venner. Derfor vil Oppdal Høyre gjøre mer for å bekjempe mobbing i barnehage og skole.

Oppdal kommune har utarbeidet en samhandlingsmodell, «Sett i Oppdal», der alle barn skal bli sett i et trygt og godt oppvekstmiljø. Gjennom et tverrfaglig samarbeid skal det bygges et trygt og godt lag rundt barn, ungdom, unge voksne og foresatte som skal legge til rette for riktig hjelp til riktig tid, for å fremme inkludering og unngå utenforskap i Oppdal Kommune.

Høyre i regjering innførte en tøffere mobbelov, tøffere reaksjoner mot skoler som ikke fulgte godt nok opp og mulighet for elever og foreldre til å klage til statsforvalteren. Som skoleeier og ansvarlig for forsvarlig barnehagedrift, er det kommunens ansvar at barnehagene og skolene har ressurser, kompetanse og verktøy til å bekjempe mobbing. Det skal Oppdal Høyre bidra til.

Vi har laget 9 punkter vi vil jobbe med i tiden fremover:

1. Det er elevene som selv vet best hvor skoen trykker og hva som må gjøres for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle, derfor vil vi møte elevene og høre på deres innspill

2. Vi vil se på muligheten for å innføre en mobbeknapp i Oppdal kommune. Målet er å lage et lett tilgjengelig og lavterskel system for barn og voksne, for å melde i fra om mobbing eller mistrivsel på skolen. (Ses i sammenheng med bekymringsknapp)

3. Arbeidet mot mobbing skal starte tidlig, derfor må mobbing og inkluderende fellesskap være et viktig tema i barnehagen, og det må jobbes for å gi personalet økt kompetanse for å forebygge mobbing i barnehagen. Vi vil styrke samarbeidet barnehage og skole

4. Vi vil styrke laget rundt lærer og elev, miljøteam og fagarbeidere er viktige i klasserommet

5. Lage en samarbeidsavtale for Oppdal kommune mellom alle aktører som er på lag med barn og ungdom, en avtale med felles mål for et godt oppvekst miljø i Oppdal

6. Vi foreslår et elevstyrt kurs, der elevene holder kurs for foreldre og lærere om skolemiljø – hvordan opplever elevene hverdagen

7. Vi vil se på samarbeid med fylkets mobbeombud og arbeide med nettvett både på skolen og i fritiden

8. Sikre god oppfølging og overganger mellom skolenivåene. Overgangen fra: barnehage til barneskole, ungdomsskole og videregående

9. Innføre fritt skolevalg, slik at elever som ikke trives på sin nærskole selv kan velge hvilken skole de vil gå på.

Solveig Rise Mjøen og Venche Eithun, Oppdal Høyre