Det brygger opp til ny kamp i Oppdal om vinterbrøytet veg. En grunneier har søkt om å endre reguleringsbestemmelser for et hyttefelt ved Lundalen ved Skarvatnet, med mål om å brøyte enda en strekning av Gamle Skardvegen.

Det kom inn mange innspill fra hyttefolket i fjor, noen ønsker vinterbrøytet veg fram til hytta, mens andre - som oss - er negative. Kommunedirektøren anbefalte at søknaden ble avvist. Dessverre trosset flertallet av politikerne anbefalingen fra kommunedirektøren. Saken er nå ute på høring, og går det som politikerne kanskje vil, blir det åpnet for vinterbrøyting.

Vi er svært overrasket over at en reguleringsbestemmelse som er 26 år gammel, og forut for sin tid når det gjelder å ivareta natur og friluftskvaliteter, foreslås fjernet i 2021.

Spesielt er dette vanskelig å forstå med konflikten i Gjevilvassdalen som bakteppe.Her har alle som bruker skiløypene ved Skarvatnet mye å tape. Den populære traséen til Lundalen krysser nemlig denne vegen. I søknaden heter det riktignok at “tiltakshaver må legge til rette for at denne kryssingen skjer på en god måte”.

Men hvem avgjør om kryssingen er god? Og hvem skal man dra til torgs dersom den opplagt ikke er god? Hvilke krangler vil ikke da oppstå mellom de som kjører skispor og de som brøyter vegen?

Vi som skriver vil ha nytte av å parkere nærmere hytta. Men vi ønsker ikke bilkjøring langs Gamle Skardvegen om vinteren, vi elsker de åpne myrene og det å kunne gå på ski overalt, uten å måtte forsere høye brøytekanter. Hittil har vi har et juridisk vern mot brøyting, som politikerne ønsker å ta fra oss.

Oppdal trenger ikke enda en interessekamp der noen få ødelegger for det store flertallet.Friluftsinteressene i området må styrkes, ikke svekkes. Det samme gjelder reindrifta. De med politisk innflytelse bør gjøre det de kan for å få Oppdal kommunestyre til å avvise søknaden om brøyting. Det er nå det gjelder, vi har mye å tape!

Richard Liodden Sanders og Signe Gurid Hovem, hytteeiere i Kvamslia, Oppdal