Vi har over mange år sett oss lei på herreløst avfall generelt og det gjelder også Oppdal!

Årsakene er sammensatte. Eksempelvis mangelfulle systemer ved avfallshåndtering, økt bruk av emballasje/plast, isopor osv. (Eksempelvis; entreprenørbransjen, detaljvarehandel, landbruket) Hvordan er det med rutiner på håndtering av avfall ved utbyggingsaktivitet.

I ei vindfull fjellbygd som Oppdal er det ikke hensiktsmessig med åpne containere som lagerplass for avfall. Er store plasttelt egnet til oppdalsbruk, kan en spørre seg.

Sist helgs vindraseringer er en påminner om hva som kan skje ved ekstremvær! Telt kan fort bli søppel. Returpunktene fungerer ikke tilfredsstillende, da mye av avfallet havner utenfor og blir spredt for alle vinder, praktisk talt!

Vårt poeng er at de som «eier avfallet» skal ta hånd om det!

Mye er på stell i Oppdal. Vi har en flott Miljøstasjon, stimuleringstiltak til kompostering og innsamling av matavfall. Det planlegges gjenbruk ved Miljøstasjonen og alt dette setter vi stor pris på!

Det gjøres en god jobb fra både enkeltpersoner, næringsdrivende og frivillige lag og organisasjoner for å holde naturen ren i Oppdal. Det har vært utført ryddeaksjon på våren med ulike bidragsytere.

Opplev Oppdal har hatt ryddeaksjoner i Driva for å fjerne landbruksplast og annet skrot, noe det dessverre stadig kommer ny tilførsel av!

Fotballgrupper har fått betalt for vårrydding langs Industrivegen.

«Drittfritt Oppdal» på FB har vært et viktig bidrag og ikke minst Miljøpatruljen gjør en storveies innsats for å holde sentrum rent.

Skoler og barnehager har ryddet og plukket søppel både på egne områder og langs andre tildelte sårt tiltrengte områder. Eksempel langs Kåsen-området ved Elgtjønna. Mange tar med dette felles samfunnsansvar og bidrar til å fremme positive holdninger, gode vaner og forebygge uvettig avfallshåndtering!

Dette må ikke bli en sovepute hverken for kommunen eller næringslivet.

Vårt poeng er at de som «eier avfallet» skal ta hånd om det! Følger kommunen opp forskrifter og tilsyn med tanke på næringslivets håndtering av avfall? Dette er et lovpålagt krav i kommunen.

Den nasjonale satsingen og enorm mediafokus på saken viser at tiden er inne for å ta et bedre grep, også i Oppdal, og følge tettere opp fra kommunene sin side.

Det er viktig at politikerne bryr seg om dette og viser handlekraft! Det er praksis som teller. Oppdal er ei flott fjellbygd vi er stolte av! Her satses det på reiseliv og opplevelsesaktiviteter i vårt unike fjellområde. Det å holde naturen ren har enormt mye å si for opplevelsesinntrykket og merkevaren Oppdal!

Eksempler på områder der det bør tas grep, etter vårt syn, er eksempelvis håndtering av landbruksplast. Det finnes i mengder på jorder, i grøfter, i trær, i bekker og elver osv. Hva med ammunisjonshylser og i stykker skutte leirduer på skyte-arenaene i Kåsen? Det ligger også mye tomhylser fra feltskyting i skogsområdene omkring! Idrettsarenaene må ha tilstrekkelig med søppeldunker, som tåler vind, og tømmes regelmessig.

Dessverre har vi også sett spor rundt i bygda etter Burger King fast-food, da engangsemballasje mm er å finne i grøfter omkring. Er det mulig å ta grep for å hindre engangsemballasje på avveie?

Plastlokk brukes fortsatt. Vi trodde det var forbudt? Kunstgressbanen er en flott aktivitetsarena, og her aktiviseres oppdalinger og tilreisende, organisert og uorganisert. Her er det også behov for å plukke søppel både på og rundt bane hver eneste uke! Hærverk begås på bord og benker mm.

Det estetiske forurensingsinntrykket ved forsøpling er ille nok, men vi er også godt informert om konsekvensene for dyr og fugler. Eksemplene er mange på skader som følge av inntak av eksempelvis landbruksplast og istykkerrevne metallbokser.

Gode forbilder er viktig på alle arenaer og voksenpersoner har ansvar i å praktisere gode holdninger rundt avfallshåndtering. En god regel er å ta med hjem det en bringer med ut, og gjerne litt ekstra!

Idrettsledere, foreldre og andre som følger opp barna på fritiden må sørge for at det ikke ligger igjen tomflasker, idrettsteip, is-papir osv. på fritidsarenaene.

Herreløst søppel er et tema, som angår oss alle og som krever innsats av alle. Det være seg næringsliv, oppvekstinstitusjoner, frivillige lag og organisasjoner, kommune og politikere! Forebygging og oppryddingstiltak er viktig, og ikke bare som våraksjon! Søppelhåndtering må pågå kontinuerlig! Vi mener det skal være nulltoleranse for søppel på avveie I Oppdal.

Spørsmål til ordføreren og alle oss andre:

Hva kan kommunen gjøre for å redusere herreløst avfall i oppdalsnatur?

Følger kommunen opp forskrifter og tilsyn med tanke på næringslivets håndtering av avfall?

Hva kan næringslivet gjøre for å unngå avfall på avveie?

Hva kan landbruket gjøre for å unngå at landbruksplast og annet landbruksavfall på avveie?

Hva kan frivillige lag og organisasjoner gjøre for å unngå avfall på sine arenaer?

Hvordan kan vi alle bidra for at nullvisjonen kan oppnås?

Med vennlig hilsen Oppdal SV