Vi tror vi i Senterpartiet må ta med Ingvill på en historietime: I sitt innlegg i lokalavisene viser hun til at det i 2002 – 2003 ble nedlagt over 3500 gårdsbruk mens det nå «bare» blir nedlagt 1000 i året.

Alle som har jobbet i landbruket i mange år husker nok at Mattilsynet ble etablert i denne perioden. Mattilsynet stilte nye store krav til dyrevelferd i kjølvannet av en rekke matskandaler i Europa . Det ble viktig å sikre dyrs velferd og trygge matproduksjonen, men det kostet samtidig nedlegging av mange gardsbruk og sysselsatte i landbruket.

Og hvis vi skal snakke om de siste 4 år; Antallet gardsbruk her i Oppdal er fortsatt synkende – på tross av at det er stor entusiasme og satsningsvilje spesielt blant de yngre bøndene. Hvorfor sier du ikke noe om det, Ingvill? Vi må jo se på ringvirkningene for Oppdal også hvis vi skal klappe oss selv på brystet og juble over egen politikk! Hvordan vil regjeringen og du motarbeide at nye gardsbruk legges ned her i Oppdal?

Regjeringen vedtok nå i sommer å redusere antall melkekvoteregioner fra 18 til 14. Nord - Trøndelag og Sør - Trøndelag har blitt en region, en endring som kan gi ekstremt store ringvirkninger for melkeprodusentene her i Oppdal. Kvoteflyt på melk fører til sentralisering av melkeproduksjonen litt etter litt.

Det vil sannsynligvis bli priskrig på melkekvoter som legges ut for salg og melkekvotene forsvinner dermed ut av bygdene. Det vil bli færre melkebruk med en samlet Trøndelagsregion og kvotene vil flytte seg nedover. Hvis ikke all statlig kvote blir solgt ut igjen, blir det enda større kamp om kvoter!

Ingvill viser videre til en inntektsvekst på 20 % i løpet av de siste 4 år for norske bønder. Hvor har hun de tallene fra - de store gårdene eller fra hele landet? Bøndene har fortsatt gjennomsnittlig inntekt langt under gjennomsnittlig industriarbeidslønn! Regjeringen har ikke klart å redusere inntektsgapet!

Det er vel ikke ukjent, men vi i Senterpartiet er sterkt imot den sentraliseringa som de blå holder på med .Vi vil ha levende bygder med beitedyr i hele landet.

Vi vil øke matproduksjonen, bidra til vekst i distriktene, forvalte kulturlandskapet, styrke sysselsettingen i distriktene. Det er slik landet vårt er skapt; for å ta vare på mangfoldet, styrke og utvikle – også de små og mellomstore.

Vi i Oppdal Senterparti har i tillegg tro på at vi kan tilby alle typer tjenester i nærmiljøet; skole, barnehage, omsorg, helse, politi og kulturtilbud.

Det er Stortingsvalg i år. Vi i Oppdal Senterparti har en dyktig kandidat som vil snakke distriktspolitikk - en som tror på tjenester nær folk og ikke sentralisering.

Oppfordringen går til alle; stem på Senterpartiet og Geir Arild Espnes !