Naturvernforbundet, NAF og transport - og kommunikasjonskomite på Stortinget er enige om følgende budskap: "Nå er det vanlig veiers tur".

Norske bilister er lei av at politikere vedtar gigantiske motorveier finansiert av bompenger, samtidig som veiene "vanlig folk" kjører på hver dag skriker etter vedlikehold.

Norges Automobil-forbund (NAF) etterlyser politikere som vil gjøre noe med etterslepet.

Det må bli minst like populært for ordførere å klippe snoren av en godt vedlikeholdt eller oppgradert vei som en helt ny vei. Det samlende etterslepet per dato er over 100 milliarder kroner. Vi må ta vare på veiene vi har , framfor å bygge ned verdifull matjord og natur.

Over halvparten av landets befolkning mener at veivedlikehold må prioriteres. En undersøkelse gjennomført av Kantar for NAF våren 2021 med over 4000 respondenter viser at vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier når de spør hva de mener politikerne bør prioritere. De tre tiltakene som får størst oppslutning er:

  • Satsning på kollektivtrafikk (52 prosent)

  • Vedlikehold av eksisterende vei (51 prosent)

  • Mer satsning på jernbane (38 prosent)

  • Alternativet "utbygging av nye motorveier" får bare 30 prosent oppslutning.

Vi trenger en samferdselspolitikk som reduserer veitrafikkens klimagassutslipp og natur-fotavtrykk betydelig. Å flytte midler vegg fra bygging av overdimensjonerte motorveier og over til vedlikehold og utbedring av de veiene vi har, er god samfunnsøkonomi og bra for "vanlig folk" og natur.

Dette sier AP og SP om veivedlikehold i sine partiprogram og som de forøvrig ble enige om i Hurdalsplattformen:

  • AP: Det er behov for et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene. Fylkeskommunene skal settes i stand til å ruste opp fylkesveinettet. I samarbeid med fylkeskommunene utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og sette fylkeskommunen i stand til å følge denne. Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

  • SP: Det offentlige skal også stå for utbygging, vedlikehold og drift av transport - og kommunikasjonssystemene. SP vil opprette et vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet betydelig. Satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier.

Med dette som bakteppe og med de siste dagers hendelser ved Stavåbrua friskt i minne der kjøretøy over 8 tonn må omdirigeres via fylkesvei 30 som er svært kronglete, trafikkfarlig og underdimensjonert for slike kjøretøy, eller via Molde og Vestnes som tar opptil 6 timer ekstra, har nå innbyggere og politikere i Rennebu en unik mulighet til å kreve at Nye Veier AS nå starter bygging av den allerede godkjente E6 traseen fra 2019 fra Berkåk til nytt Ulsberg-kryss.

Så slipper man å vente med nytt trasevalg som tidligst vil stå ferdig 2027. Det kalles god samfunnsøkonomi.