Nye Veiers uprofesjonelle håndtering av store veiprosjekt i Rennebu - hva oppnår Rennebu kommune?

Dette brevet sendes kommunestyrerepresentanter Rennebu kommune i forbindelse med at Nye Veier har stått frem i media og hevdet at de skal «børste støvet» av plan for Ny E6 mellom Nedgård og Toset.

Jeg er opprinnelig fra Ulsberg og har tidligere vært eier av den gamle Ulsberg skysstasjon og har fortsatt noe landbruks og utmarkseiendom på Ulsberg. Jeg bor nå på Østlandet, men ønsker å ha en sterk tilknytning til Rennebu og Ulsberg.

Dersom Nye Veier nå skal sette i gang med arbeid med å utvikle denne planen betyr dette at det er 4. gang de siste årene jeg er sterkt berørt av vegbygging. Med berørt i denne sammenheng menes at jeg mister eiendom, bruker mye tid og krefter og økonomi på selve prosessen, og ikke minst må håndtere de rent menneskelige konsekvensene av dette for meg og min familie.

De 4 gangene er:

  • I 2006/2007 ble gamle Ulsberg skysstasjon revet i forbindelse med etablering av nytt kryss på Ulsberg. Jeg mistet også mye eiendomsgrunn utover dette.

  • I 2019 måtte jeg avgi ytterligere grunn til Nye Veier på grunn av ny regulering av E6 nordover. (Eksisterende vedtatte reguleringsplan).

  • I juni 2020 ble jeg gjennom media oppmerksom på at Nye Veier ville gå bort fra eksisterende reguleringsplan og bygge ny motorvei om nevnt over. Dersom dette skulle realiseres ville det bety at jeg mistet ytterligere en stor del av eiendomsgrunnen min (denne gang et par km lenger øst for eksisterende kryss). I tillegg så ville denne veien sneie hyttefeltet som jeg nylig har bygd hytte i. Denne hytta ble bygd for å kunne ha «en fot i bakken» på Ulsberg. Jeg brukte, sammen med andre, svært mye tid og krefter på å fortelle Nye Veier og Rennebu kommune at dette var en svært dårlig ide. 19. mars 2021 ble denne planen lagt bort. Noe som var den eneste logiske løsningen.

  • Ultimo september 2021 forteller konstituert utbyggingssjef i Nye Veier Trøndelag i media at de skal «børste støvet» av denne planen. For meg som har satt meg dypt inne i de fleste aspekter rundt denne saken oppleves denne «gjenfødelsen» av planen som helt absurd.

På bakgrunn av ovenstående ber jeg om forståelse for at jeg nå synes at «nok er nok». Her leker offentlige instanser med natur og kulturlandskap, lokalmiljø, bedrifter og ikke minst enkeltpersoner.

Rennebu kommune har et stort viktig ansvar i denne saken.

Da plangrunnlaget ble behandlet i kommunestyret høsten 2020 fikk jeg et klart inntrykk at det var få av kommunestyrets representanter som hadde blitt forelagt saken i sin bredde, og som hadde noe særlig kjennskap til den. Etter hva jeg har fått inntrykk av har det heller ikke foregått større politiske prosesser i Rennebu kommune i etterkant av dette møtet. Dette synes jeg er underlig all den tid en beslutning om 9 km ny motorveg (delvis 4-felts med 110 fartsgrense) er et enormt irreversibelt naturinngrep, som ikke bare har lokal interesse.

Hva kan denne planen bety for kommunen?

Natur og klima betraktes nå av de fleste som den største utfordringen vi har i verden. Ethvert tiltak som vil virke negativt på natur og miljø vil av svært mange bli betraktet som forkastelig. Her står Rennebu kommune i fare for å bli en av de siste kommunene som aksepterer rasering av store mengder uberørt natur.

Kommunen vil kanskje bli husket for akkurat det – med de langsiktige konsekvenser det vil kunne ha på omdømme, næringsetablering, fritidsbesøk m.m. Med den nye planen vil veifarende bruke 10-15 minutter i sin ferd gjennom Rennebu kommune. Sjansen for at gjennomgangstrafikken vil stoppe i kommunen er minimal. Dette gjelder uavhengig om det er snakk om Ulsberg eller Berkåk.

Mulighetsrommet for utvikling av virksomhet og arbeidsplasser reduseres. Rennebu kommune kan bli sittende igjen som et spøkelseslandskap. Å velge den østlige traseen vil medføre at en ny vei fra Ulsberg og nordover vil bli flere år forsinket. Dette er svært uheldig på grunn av statusen på eksisterende E6.

Hva bør dere som reguleringsmyndighet engasjere dere i når det gjelder denne saken:

Som reguleringsmyndighet har dere et ansvar for å påse at dere har det nødvendige underlaget for beslutning.

Nye Veier velger konsekvent å benevne den nye traseen som en optimalisering av den eksiterende regulerte traseen. Å bruke ordet optimalisering på dette synes noe søkt, og jeg oppfatter dette som et forsøk på å unngå at pålagte utredninger gjennomføres. I alle statlige prosjekter over 750 MNOK skal det gjennomføres en såkalt konseptvalgutredning.

I veisammenheng kan dette være en lengre strekning. Denne 9 km traseen må betraktes som en lengre strekning, og jeg antar også at kostnadene langt overstiger 750 MNOK. (*)

Innenfor et valgt konsept skal det igjen vurderes ulike alternativer (som i dette tilfellet kan være varianter av traseer). Detaljer rundt valgte alternativ utvikles gjennom reguleringsplanarbeidet.

Jeg har lagt ned en betydelig innsats for å prøve å finne denne type dokumenter bl.a. i postsystemet i Nye Veier, men det er lite spor å finne. Forhold rundt planlegging og offentlighet rundt så store prosjekter regulert i mange lover. Som f.eks. plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven. I tillegg kommer f.eks. utredningsinstruksen som særlig viktig i denne sammenheng.

Hvorfor nevner jeg disse utredningene og dokumentene, som for mange oppfattes som unødvendig byråkrati? Det er altså for at innbyggere (og andre interessenter) skal ha tillit til at når så store tiltak settes i gang, så har det vært gjort vurderinger og konsekvensanalyser på hvordan tiltaket påvirker ulike samfunnsområder.

Når beslutninger til slutt tas så skal vi skal vite konsekvensene for naturen og miljøet, næringsliv, innbyggere m.m. Og ikke minst skal det være mulig å argumentere for hvorfor det ene alternativet velges foran andre alternativer.

Først da kan vi stole på at alle hensyn er ivaretatt. Det er i det hele tatt vanskelig å finne noen offentlig tilgjengelige dokumenter rundt dette prosjektet. Dette er svært bekymringsfullt ettersom offentligheten trenger å ha innsikt i prosjekter som har såpass store påvirkning på mange samfunnsområder.

Veien videre

Jeg har det siste året satt meg inn i hele denne saken. Det har overbevist meg om at løsningen som det nå er børstet støv av ikke vil tjene hverken kommunen, innbyggerne eller storsamfunnet.

Eksisterende reguleringsplan er langt bedre både i forhold til natur, kostnader og tid. Som medlemmer av kommunens styre så har dere et enormt ansvar i denne saken. Dere har et ansvar for å ivareta innbyggerne og utvikle kommunen videre. Men dere har også et ansvar for den naturen vi lever i på vegne av storsamfunnet.

Ved å sette foten ned for udokumenterte planer fra Nye Veier, så vil dere komme ut av dette med hodet hevet og et godt omdømme i storsamfunnet, men også god samvittighet ovenfor deres etterkommere.

Jeg har forstått at det skal være møteaktivitet mellom sentrale aktører i nær fremtid for å avgjøre denne planens fremtid. Her har dere allerede nå muligheten for å sette foten ned for den østlige traseen fra Nedgård. Dere kan jo derimot gi klarsignal til umiddelbar start fra Nedgård og nordover til Ulsberg over Kløftbrua.

Dette vil kunne betraktes som optimalisering og kreve færre utredninger og tid. Dette harmonerer også med signalene fra sjef Nye Veier som er tydelig på at de vil søke å bruke eksisterende traseer når det gjelder motorveier i fremtiden.

Oppsummert så må hver enkelt av dere ta stilling til om dere ønsker å bli assosiert med aktører og tiltak som ødelegger naturen rundt oss - og dersom dere velger å støtte Nye Veier så må dere kunne stå med ryggen rak foran de kommende generasjoner og si at dette var absolutt NØDVENDIG.

Husk at vi får en fantastisk fin veg, også med de eksisterende planer.

Med vennlig hilsen

Jo Austberg, grunneier, hytteeier, Ulsberg- og Rennebu-patriot

(*) Jeg har for øvrig 20 års erfaring med planlegging av store statlige programmer og prosjekter i en ledende rolle.