Etter mange og fyldige artikler i OPP i tidsrommet 15 desember – 16 februar, er noen kanskje blitt villedet til å tro at produksjon av tamreinkjøtt i Trollheimen er noe stort i den totale sammenhengen. Det kan være på sin plass med noen fakta i kjølvannet av debatten om temaet bønder, samer og rein.

Debatten var det Venstre som startet 15. desember 2022. Hvorfor? Artikkelen hadde tittelen «Det er plass til både samer og bønder.» Det siste innlegget er fra 16. februar. Tittelen var «Skulder ved skulder for norsk matproduksjon,» forfattet av Ivar Horvli.

Hvor stort er beitearealet? Reinbeiteområdet omfatter 6 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Kommunene er Rennebu, Meldal, Midtre Gauldal, Rindal, Surnadal og Oppdal. Sunndal er også nevnt, men der er det inntil videre ikke ekspropriert beite. Men godt mulig at de står på venteliste!

Samlet beiteareal er 2386 kvadratkilometer – litt større enn Oppdal kommune. I Surnadal og Oppdal ble det ekspropriert 912 kvadratkilometer beiteområde, eller 912 000 dekar. Det ble ekspropriert fra 152 grunneiere, derav 87 i Oppdal. I Oppdal gjelder det områdene nord for E6, nordover fra Auna. Vestover områdene nord for riksvei 70 mot Sunndalen, med Skardalen, Gjevilvassdalen og Storlidalen. Beitelandet går helt ned til kote 800, eller omtrent midt oppe i liene. I Skaret ned til dalbunnen.

Hvor mye reinkjøtt blir det produsert? Svaret finnes i «Ressursregnskap for reindriftsnæringen – for reindriftsåret 1. april 2021 – 31. mars 2022». I hele Trollheimen ble det produsert 24 tonn reinkjøtt. Matematisk blir det på hver av de 6 kommunene, 4 tonn.

Hvor mye lammekjøtt blir det produsert i Oppdal? Svaret finnes i «Hva betyr landbruket for Oppdal - Norges Bondelag». Lammekjøttproduksjonen er årlig rundt 790 tonn. Ellers ca. 440 tonn storfekjøtt. Lam og rein har det felles at kjøttet produseres på beite.

Prosentvis sammenligning rein og lam: Om en tror det eller ikke, så utgjør reinkjøttet bare 0,5% i forhold til lam. Om en tar med alt reinkjøttet fra hele Trollheimen, blir det likevel ikke mer enn 3 % i forhold til Oppdals lammekjøttproduksjon.

Om noen skulle blitt villedet til å tro at reindriftsnæringa er en betydelig bidragsyter i kjøttproduksjonen, viser tallene at den er ganske minimal. Det kan vi være enige om. Men beitelandet er kjempestort, det kan vi også være enige om.

Oppdal 7. mars 2023

Harald Jære, gårdbruker emeritus