Alle seks traseene må utredes på objektivt grunnlag

I forbindelse med planprogrammet for områdereguleringsplan for skiløyper i Gjevilvassdalen har vi i Oppdal SV valgt å sende inn en felles uttalelse som er vedtatt i styret i partiet. Her er noe av det vi bemerker i saken:

Innledningsvis vil vi påpeke at skiløypa langs vegen i Gjevilvassdalen i flere tiår har vært «juvelen i kronen» for vinterdestinasjonen Oppdal. Det er svært beklagelig at private interesser, et mindretall av rettighetshaverne til veien med tilsynelatende ubegrensede økonomiske og juridiske ressurser, og med kommunestyrets største parti som støttespillere, nå har satt dette i spill og inntil videre fått ødelegge dette tilbudet.

Vi mener at planprogrammet er grundig og detaljert og vil med noen mindre revisjoner gi et godt grunnlag for reguleringsplanarbeidet.

Det er viktig for oss å understreke at planprogrammet ikke må legge føringer for valg av alternativer.

Dette må skje i den videre reguleringsprosessen. Vi mener også at alle seks alternativer for deltraseer må vurderes og konsekvensutredes etter samme mal, slik at resultatene er fullt ut sammenlignbare og at endelig prioritering kan skje på objektivt grunnlag.

Etter at planprogrammet ble sendt ut, er det blitt klart at de som ikke ønsker skiløype på vei, ønsker Gjevilvassvegen som helårsvei for allmennheten helt inn til Gjevilvasshytta. Dette er et sentralt moment for vurderingene, da det vil ha sterke negative effekter for dalen som friluftsområde, for verneverdiene i Trollheimen landskapsvernområde og for reindrifta til Trollheimen Sijte.

Vi mener det er uten tvil innenfor kommunestyrets politiske handlingsrom å avgjøre hvilke målsettinger det har for reguleringsplanen. Hvilket alternativ som best oppfyller dette, ligger ikke til domstolene å avgjøre, men kommunens folkevalgte.

Alle traseene må med

Kommunestyrets vedtak fra 24. juni i fjor, har seks deltraseer som skal utredes. Det er svært viktig at alle disse beholdes i det videre planarbeidet, og at samtlige utredes på samme vis, slik at en mest mulig objektiv sammenligning av trasealternativene blir mulig.

Kommunen har valgt å legge forskriften for konsekvensutredning (KU) til grunn. Trolig kan det ikke påberopes krav om full konsekvensutredning. Formålet med forskriften er «å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning» og i kapittel to listes tiltak som skal konsekvensutredes eller der det i noen tilfeller kan kreves.

§8 viser til tiltak i vedlegg 2 til forskriften. Her finnes «skianlegg» nevnt i punkt «12. TURISME OG FRITID, a) Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging.» Det skal vurderes etter forskriftens §10 om en utredning er nødvendig, det vil si om tiltaket eller planen «kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» vurdert ut fra en kriterieliste i forskriften.

Vi mener at avgjørelsen om en konsekvensutredning kunne vært bedre begrunnet, men med det konfliktnivået saken har, er det utvilsomt klokt å utrede den grundig. Det samme gjelder for høringstid for planen. Det vil være viktig med tilstrekkelig lengde på høring av planen, det vil være en fordel med lenger frist enn de lovfestete 6 uker.

Ikke glem vinterparkeringen

Det er viktig at traseene kan prepareres med tråkkemaskin, slik det er lagt til grunn i planen. Bredden bør ut fra bruken tillate oppkjøring med klassiskspor på hver side og tilstrekkelig bredde for skøyting i midten. En løype med bredde som langs Skarvatnet er for smal på dager med stor utfart, noe erfaringer fra seinere år viser.

Når det gjelder planstatus og forhold til gjeldende arealplaner har vi merknad til forholdet til reguleringsplanen for Solgrenda. Området er regulert uten adkomst for bil om vinteren. Likevel satte skjønnsretten dette til side. Dette var meget spesielt i og med at skjønnsretten så bort fra en gjeldende reguleringsplan, noe den i utgangspunktet ikke har anledning til.

Det er underlig at kommunen ikke anket dette. Ut fra dette mener vi kommunestyret står fritt til å regulere Grøtsetra – Resskrysset til skiløype, og at det ikke kan kreves erstatning for tapt vinteradkomst til Solgrenda. Det bør også nevnes at Solgrenda er regulert med vinterparkering ved Osen.

Hensyn til reindrifta og naturen

I forbindelse med eiendomsforhold og brukerinteresser, så savnes mer informasjon og fakta rundt utfordringene til reindrifta. Dette bør utdypes mer.

Det er viktig at traseen kan prepareres med lite snø, 30-40 cm som angitt eller gjerne mindre, av hensyn til Oppdals attraktivitet som treningsarena i tidligsesong. Vi mener også at traseene må kunne prepareres uten tele i bakken.

Det er kunnskap om flora og fauna som ikke ligger i de vanlige kartene, og man bør prøve å få tak i dette. For eksempel ved å henvende seg til botaniske og zoologiske fagmiljøer, på samme måte som med arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold.

Veien kan brukes som løype

Når det gjelder overskjønnets kjennelse så ligger dette utenfor planprogrammet, men det blir trolig likevel tema i kommunestyret:

«Bestillingen fra kommunestyret var at det ble stilt krav om at løype skulle kunne anlegges på 30-40 cm snø. Hvilke krav som skal stilles til skiløypa, ligger ikke innenfor domstolens prøvingsadgang [vår uth.]. Konsekvensene, også med hensyn til når en løype i terrenget kan anlegges, skulle imidlertid vært utredet.»

De tidligere dommene sier ikke at skiløype ikke kan legges på veien (eller i terrenget) om de kriterier kommunestyret setter for løypa forutsetter dette. Men alternativene må kunne vurderes mot hverandre på en forsvarlig måte.

Nå er forskriften endret, og reguleringsplanen blir kjørt etter KU-forskriften, så overstående er ikke lenger relevant for dagens sak. Vi frykter likevel påstander om at domstolene har sagt at veien ikke kan brukes til skiløype, og tar derfor med dette i uttalelsen.

Full oversikt over SVs uttalelse finnes i postlisten til Oppdal kommune.

Styret i Oppdal SV v/styreleder Ellinor Larsdotter Svisdal