Åpent brev til ledelsen ved Oppdal ungdomsskole

Den 15. februar 2022 ble det avholdt et møte i Samarbeidsutvalget ved Oppdal ungdomsskole. Til orientering var ikke politikerrepresentanten representert i dette møtet, og kun en representant fra FAU.

I referatet fra møtet framgår det i sak nummer 2:

«Endring av ordensreglementet. Det er forslag fra skolen om å ta inn en ny regel i ordensreglementet: Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletida. Dette begrunnes med at vi har gode erfaringer med dette forbudet fra da dette ble innført som et smitteverntiltak i forbindelse med korona. Skolen ser at dette er positivt med tanke på skolemiljøet og vil derfor videreføre dette forbudet nå når trafikklysmodellen er avviklet. Da elevene hadde lov til å gå på sentrum fikk skolen tilbakemeldinger om at det var noen som holdt på med uønsket atferd på butikker i sentrum. Det er vanskelig for skolens personale å holde oppsikt med elevene når de går bort på sentrum.

I det siste har personalet ved skolen opplevd at noen elever sier at de har glemt maten sin og sier at de må gå på sentrum for å handle. Personalet ved skolen har mistanke om at dette ikke bestandig er riktig. Representantene fra elevrådet bekrefter dette. De fortalte at de som forlater skolens område som oftest ikke har noen god grunn. Det kan f.eks. være fordi de ønsker å bruke telefonen sin. Rektor fortalte at dersom noen elever ikke har med niste, kan de få knekkebrød og pålegg fra skolen.

SU mener at man må se på muligheter for aktiviteter i friminuttene på skolen. Det skal bygges elevkantine, men vi må få plass mer tilbud før den står ferdig. Det innebærer oppgradering av uteområdet, slik det er nå er det lagt mest til rette for å drive med ballaktivitet. Det er og ønskelig med ulike aktiviteter som man kan holde på med innendørs. Det ble enighet om at rektor sjekker om det er mulig å få til et samarbeid med Oppdal kulturhus ang. aktiviteter innendørs når det er langfri ved ungdomsskolen. Representantene fra elevrådet foreslo at de kan holde på med brettspill og lignende når det er «innevær».

Vedtak: Det tas inn en ny regel i ordensreglementet: Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletida.»

Norge har vært inne i en vanskelig periode de to siste årene, med tanke på pandemien. Hvem er det som har fått følt dette mest på kroppen? Jo, det er våre barn. «Nå er det ungdommens tur!» skrives det, og sies det. Ungdomstida er kort, sett i lys av hva de har måtte ofre de siste to årene. To år av ungdomstida er uendelig mye sett fra en ungdoms perspektiv.

Da jeg gikk på ungdomskolen, husker jeg den frihetsfølelsen og den gleden jeg hadde av å kunne gå en tur på butikken eller bare å kunne gå en annen plass enn inne på skolegården i «langfriminuttet».

Det å frata elevene denne friheten vil for meg sitte langt inne, og jeg har vanskelig for å kjøpe begrunnelsen som oppgis i referatet som god nok grunn til å innføre denne inngripende frarøvelse av frihet, som elevene fra før av hadde inntil pandemien slo inn over landet vårt.

I referatet fra SU-møtet 15.02.2022 er det kun nevnt én grunn til at skolen ønsker å innskrenke alle elevers rettigheter til å bevege seg fritt i matpausen. Og begrunnelsen er meget vag: «Da elevene hadde lov til å gå på sentrum fikk skolen tilbakemeldinger om at det var noen som holdt på med uønsket atferd på butikker i sentrum.».

Det framgår ingen ting i referatet hva denne «uønskede adferden» på butikkene i sentrum er, men det framgår at det er «noen», altså langt i fra alle. Oppdal ungdomsskole driver jo ikke med kollektiv avstraffelse i andre sammenhenger heller. Hvis «noen» ikke gjør leksa si, så får jo ikke alle elevene anmerkninger. Hvis «noen» mobber andre elever, så blir jo ikke alle elevene kalt inn i møte med kontaktlærerne for samtaler.

Selvsagt er det ikke slik Oppdal ungdomsskole håndterer slike hendelser. Derfor bør ikke «uønsket adferd» utført av «noen» føre til denne kollektive avstraffelsen av våre ungdommer. Da må det heller tas tak i disse uønskede enkelttilfellene, da jeg velger å tro at ungdommen våre er ansvarsfulle.

Det står også i referatet: «I det siste har personalet ved skolen opplevd at noen elever sier at de har glemt maten sin og sier at de må gå på sentrum for å handle. Personalet ved skolen har mistanke om at dette ikke bestandig er riktig. Representantene fra elevrådet bekrefter dette. De fortalte at de som forlater skolens område som oftest ikke har noen god grunn. Det kan f.eks. være fordi de ønsker å bruke telefonen sin. Rektor fortalte at dersom noen elever ikke har med niste, kan de få knekkebrød og pålegg fra skolen.»

Er det så rart at elevene ønsker å kunne bevege seg slik som før pandemien, akkurat som alle oss andre? Vi er jo lei av innestenging og det å ikke kunne bevege oss som før april 2020 vi også. Er det så vanskelig å forstå at en ungdom benytter seg av en hvit løgn for å kunne få denne friheten tilbake?

Avslutningsvis vil jeg informere om at Samarbeidsutvalget ved Oppdal ungdomsskole kun har uttalelsesrett, og ingen beslutningsmyndighet. Derfor er den kollektive avstraffelsen som det refereres til fra Oppdal ungdomsskole ugyldig, inntil et annet organ ved skolen med beslutningsmyndighet fatter et like avstraffende vedtak.

Og tro meg, undertegnede skal da sørge for å skaffe til veie referat med vedtaket, og klage!

Nå er det ungdommens tur!

Med hilsen

Rune Weiseth – foresatt som heier på Oppdalsungdommen