Høringsuttalelse til handlingsplanen 2023-26

Fagforbundet, Sykepleieforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta og Norsk fysioterapeutforbund er bekymret for sine medlemmer for at det skal spares ca. 2,5 millioner innenfor helse i Oppdal fra 01.01.2023.

Det har vært noen tøffe år med korona og ikke minst store omorganiseringer i nesten alle enhetene innen helse. Ved effektiviseringen på ca. 4 mill som er blitt gjennomført samt de årene med korona, har dette ført til stor omorganisering som gjør at arbeidsbelastning og påkjenning for ansatte innenfor nesten alle enhetene har økt, i en allerede krevende arbeidshverdag.

Dette har ført til at mange helsearbeidere begynner å bli utslitte, noe vi ser på sykefraværet både på Helsesenteret, i Hjemmetjenesten og i Helse og familie. Mange medlemmer har allerede nå vansker med å stå i sine stillinger grunnet høy arbeidsbelastning.

Og hvis man har tenkt å gjøre arbeidshverdagen mer krevende er vi bekymret for om medlemmene klarer å stå i jobben. Besparelser skaper også stor usikkerhet blant medlemmene.

Det er lagt fram i handlingsplanen 2023-26 at det vil bli økt behov for tjenester innen eldreomsorgen de framtidige årene, men samtidig ønsker man at det skal kuttes i disse enhetene.

Dette er noe vi ikke får til å stemme.

Det er viktig å poengtere at vi på «gulvet» har fått mange flere arbeidsoppgaver, gjennom legemiddelgjennomgang, journalgjennomgang, NEWS, ernæringskartlegging, økende krav til dokumentasjon, økende henvendelser av pårørende som krever mer av tjenestene vi yter. Alt dette er økende oppgaver som må løses med samme grunnbemanning som før disse pålagte oppgaver var til stede.

Hvis det skal spares ytterligere 2,5 mill, er vi bekymret for om ansatte klarer å stå i jobben, noe som vil føre til flukt fra kommunens enheter og det vil bli vanskeligere å rekruttere livsnødvendig kompetanse. Noe man ser allerede. Det er viktig at man har en arbeidshverdag man klarer å stå i.

Ved ytterligere innsparing vil det gå utover lovpålagte tjenester. De er det ikke mulighet for å stramme inn noe mere på hver enkelt enhet.

Ikke lovpålagte tjenester som f.eks: dagtilbud for eldre og demente er nødvendig for at pasienter kan bo lengst mulig hjemme, noe som er intensjonen for Oppdal Kommune.

Ved å kutte ned på ikke lovpålagte tjenester vil det etter vår mening gjøre det dyrere for kommunen på sikt, da dette vil vise seg ved lengre ventelister enn det som er nå, og flere utskrivningsklare pasienter som Oppdal kommune må betale for.

Arbeidsbelastningen ses i at pasientene er blitt dårligere, man får pasientene tidligere hjem fra sykehus. Dette krever god kompetanse og er ekstra tidkrevende. Man ser også en økning i pasienter med sammensatte behov.

Mange av tiltakene ved effektiviseringen som er igangsatt ser man ingen konkret innsparing på nå, men dette vil få gevinst på sikt. Som for eksempel: Omorganiering i Psykisk helse og rus, Helse og velferdskontoret hvor det er gjort en betydelig omorganisering i alle enheter for å få dette opp å gå.

Fagforbundet, Sykepleieforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta og Norsk fysioterapeutforbund