Som tidligere redaktør i lokalavisa vet jeg bedre enn noen hvor stor makt en journalist har til å farge en sak, det være seg med en positiv eller negativ vinkling. Derfor skal jeg være forsiktig med å være for bastant, men jeg føler likevel et behov for å kommentere Morgan Frelsøy sitt referat fra sist møte i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT).

Jeg synes journalisten skaper et ikke helt riktig bilde av møtet, og dessverre så har vi jo bare en avis som dekker møter i Oppdal, og møtet ble heller ikke overført på radio eller web-TV. Frelsøy sitt referat er derfor den eneste kilden offentligheten har til møtet, og derfor velger jeg å kommentere det.

Nå innehar kommunedirektøren en rolle som gjør at han helt fint kan stå opp for seg selv, men jeg synes likevel journalistens fremstilling av kommunedirektøren i dette møtet ikke er helt rettferdig. Jeg oppfattet slett ikke utviklingsleder Jan Kåre Husa så diktatorisk og kategorisk som han blir fremstilt i artikkelen.

At kommunedirektøren er klar i sin tale er ikke negativt. Andre politikere får velge sin egen stil og fremgangsmåte, men jeg tenker det er lurt av en politiker å innrømme at man er usikker i en sak, og så be om råd. At vi av og til er uenige skulle være kjent for de fleste, men når jeg spør om råd og får et klart svar, så synes jeg faktisk det er helt i orden.

I tillegg til å gi klare svar, så var utviklingslederen og hans stab aktivt og positivt med og ga råd og innspill mens vi politikere jobbet med å utarbeide forslag og vedtak. Og for ordens skyld, rådene gikk på det praktiske og tekniske, ikke det politiske.

På møtet la jeg fram tre forslag inn mot sentrumsprosjektet; et om parkeringsordning, et om et mulig parkeringshus i sentrum og et om triveligere torg. Jeg vet ikke hvordan Frelsøy måler politisk suksess, men å få tre forslag enstemmig vedtatt i et møte synes jeg ikke er så ille.

Jeg betrakter vedtakene som suksesser av flere grunner: For det første kan KMT krysse av ytterligere tre punkt på lista i arbeidet med sentrumsprosjektet, et arbeid som av kommunestyre har beskrevet som «godt arbeid».

For det andre var alle vedtakene enstemmige. Det betyr at velgerne vet at det er et samlet KMT som står bak vedtakene.

For det tredje, og kanskje det viktigste, så er jeg trygg på at dialogen i starten på møtet er med å sikre at kommunedirektøren nå tar tak i vedtakene slik at vi får noe konkret å legge fram for kommunestyret fram mot sommeren. Og så, som i alle andre saker, er resten opp til kommunestyret.

Tore Aasheim (SV), Utvalgsleder KMT