Offentlig ettersyn – formannskapets innstilling til budsjett 2022

Viser til Oppdal kommune sin annonse i OPP-avisa 2.desember 2021, der de ber om at eventuelle merknader til formannskapets innstilling til budsjett 2022 blir sendt skriftlig innen 15. desember 2021.

Jeg ønsker å benytte den muligheten som kommunen her gir innbyggerne til å være med og si sin mening om hva de ønsker skal prioriteres i neste års budsjett.

Det er mye nyttig å lese i formannskapets forslag til budsjett, og kommunedirektørens plandokument som er bakgrunn for formannskapets forslag.

Når jeg leser slike dokumenter så leter jeg etter risikoområder, og prøver å se hvor de største avvikene fra budsjett, planer, lover og forskrifter ligger, og hvor det er behov for kortsiktige så vel som langsiktige tiltak.

Etter å ha lest budsjettforslaget, mener jeg at den største utfordringen for Oppdal i dag og for framtiden er Helsesenteret.

Jeg ser i denne tilbakemeldingen bort fra arbeidet og planene med Sanatelltunet, og videreutviklingen av ODMS, som begge har stor innvirkning på en eventuell utbygging av Helsesenteret. En helhetlig helsetjeneste bør gå som en rød tråd i bygda og bør planlegges der samtlige tjenester er med.

Hvorfor mener jeg at Helsesenteret er et risikoområde? Jeg ser at det er manglende sykehjemsplasser på kort og lang sikt, samt mangel på plasser for avlastning. Videre har Helsesenteret for få plasser med kommunalt akutt døgntilbud (KAD). Manglende plasser for utskrivningsklare pasienter med betaling fra St:Olav og døgnkjøp fra Rennebu. Mangelfull rehabilitering etter skade og for slagpasienter.

Helsesenteret utgjør en stor del av kommunens kjøp av tjenester, en utgiftspost på driftsbudsjettet til kommunen på 25% og halvparten av de totale lønnskostnadene i kommunen. Dette er en kortsiktig og lite lønnsom kostnad for Helsesenteret, som har hatt mer nytte av egne ansatte.

Kommunedirektøren viser til stor slitasje på de ansatte, noe som er bekymringsfullt, og som viser seg med høyt sykefravær. Sykefravær er en belastning på de ansatte og en stor utgiftspost i budsjettet.

Helsesenteret er uten tvil et risikoområde i hht intensjonen i samhandlingsreformen, lov om helse og omsorg, lov om folkehelse og vår egen kommuneplan slik jeg ser det.

Livskvalitet, stedsutvikling, folkehelse og omsorg er valgt som fokusområder i kommunens plandokumenter, og Helsesenteret er en viktig suksessfaktor for at dette skal oppleves

Sånn mener jeg at vi ikke ha det, så derfor haster det med en utvidelse av Helsesenteret.

Ingrid Mellem